Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1410    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
profesezákladní obor, povolání, druh pracovní činnosti, vyžadující jistý čas na přípravu [vyučení či studium k získání kvalifikace - stupně oprávnění, profesionality
obory mívají různé specializace/ zaměření, ale některé jednodušší činnosti kvalifikaci nepotřebují
profese dělíme podle vzdělání na dělnické, středoškolské a vysokoškolské
dosažení potřebného stupně znalostí se ověřuje praktickými zkouškami
- viz amatér, mistr, nástroje, profesionál, zprofanovat
profesionálprofík, vyškolený odborník, osoba provozující činnost za výdělek
(opakem je laik/ amatér/ diletant, činnost je mu koníčkem/ zábavou)
- viz laik
profesionalitavykonávání dané role vysoce odborně, efektivně, kreativně, odpovědně, důsledně, s plným nasazením, s jistotou a lehkostí, na vys. úrovni
- viz kreace
profesůradosažení věd. hodnosti: profesor [s vzdělávacím oprávněním určitého oboru/ směru]
- viz akad. hodnosti, docent, děkan, profese, dizertace, VŠ
profilacetříbení vlastností, vývoj
profil = [foto] pohled ze strany/ řez/ obrys terénu [podélný či příčný], rohový profil, čelní pohled na dlaždici, profil tunelu aj.
- vizánfas, profylaxe
profitprospěch, zisk, užitek
[profitovat = získávat, vydělávat na něčem]
(akvizice = získání, nábor, přírůstek
[akvírovat = získávat, nabírat, brát])
- viz akvizice
profylaxeprevence, opatření k předcházení nemocem a poruchám [očkování, hygiena, asanace
kontrola a údržba zařízení]
profylaktická prohlídka
prognózapředpověď [dle pozorování, porovnávání, sledování/ statistiky, vývoje stavu, zkušeností a nejnovějších věd. poznatků]
prognostický, prognózista
programátorkdo se zabývá počítačovými programy
(krokovací p. jako mechanický díl stroje [např. pračky
p. řízený děrnou páskou aj.)
- viz NC, PC
progres, progresepostup/ zvětšení/ pokrok/ vzestup/ růst/ zhoršení
(progresivita = úspěšnost, užití pokrok. metod VTR
progresivní [myšlení/ řešení/ daň]
pokrokový, předbíhající dobu, roz-/ vy-/ -víjející se, rostoucí, postupný, pokračující, vzestupný
(opakem progrese = degrese)
- viz VTR, regrese, fixace
prohazovačkavětší masivní drátěná [různě hustá] síť v rámu se vzpěrou - k ručnímu prosívání písku či hlíny a odstraňování kamene z nich
prohibiceúřední omezení výroby, prodeje, dovozu a vývozu některých výrobků, zvláště alkoholických nápojů + zvýš. cen
- viz embargo, libri prohibiti
projektúmysl, návrh, jakýkoliv plán [i grafický, výpočty] - (nesprávně scénář)
konstrukční/ org./ realizační dokumentace
projektování = konstruovánízámyslu
projektant = tvůrce projektů [konstruktér, architekt, ekonom, politik …]
projektilstřela [část náboje], objekt, který je střelnou zbraní vymrštěn směrem k cíli
- viz projekt, pyrotechnika
projektorpromítací přístroj, kinematograf [k promítání filmů]
projekce = promítání [optika/ foto/ kino]
- viz scéna, biograf, epidiaskop, projekt
projmout1. [ubrat/ zúžit]
2. ujmout se něčeho/ vzít to za své
3. zájem – zaujmout
4. zajmout cizí husy/ pašované věci
5. vyjmout/ vyndat [z]
- viz šlang
proklamacerůzné druhy slavnostních prohlášení [charty, manifesty, výzvy, vyhláš. závazku, deklarace apod.
mezinár. dokument: Charta lidských práv]
prokurátorstátní zástupce/ právní žalobce [dozor nad zákonností]
prokurista[obch.] zmocněnec příkazce, oprávněný neomez. jednat za podnikatele/ mandanta v rozsahu plné moci
(mandantář = pověřenec mandanta)
proletariátkapitalismem vykořisťovaná, zbídačená vrstva formálně svobodných občanů, postupně revoluciovaná bojem za rovnoprávnost a socialismus
proletarizacezbídačování, deklasování středních vrstev, buržoazie, rolnictva a inteligence za kapitalismu, spojené s přechodem do řad proletariátu
proletářnemajetný/ chudý pracovník/ dělník prodávající svou prac. sílu za mzdu k obživě rodiny, často bez práce a bytu
- viz asketa, komuna, revoluce
prolízkapřekračovací, skrytý či otevřený průchod nebo průlez plotem/ zdí ap. (i pro slepice, psa)
prolnoutprolínat - [změna zobrazení, postupné/ náhlé změny ap.]
prolínání/ průsak vody skrze spáry/ praskliny/ póry
proláknina = prohlubeň
prologúvodní část, úvod, předmluva
(prolegomena = úvodní stať/ spis uvádějící do zákl. problem. určitého vědního oboru
propedeutika = úvod/ průprava)
prolongaceprodloužení platnosti dokladu/ povolení/ lhůty
prolukanezastavěná parcela v intravilánu [uvnitř obce]
- viz intro-, intravilán, katastr
promenádapark, chodníček
- viz korzo, sad
promilejeden díl z tisíce, tisícina celku [1:1000 = 1 ‰]
- viz procento
promiskuita(promiscuus = směsice) smíšenost, nevázanost
partnerská nestálost, časté střídání sex. partnerů
- viz sukničkář, prostitutka
promoceakt slavnostního udělení akademického nebo vědeckého titulu/ hodnosti
ukončení vysokoškolského studia
promoční síň/ hosté…
promotérkdo připravuje společenské akce [zabývá se hlavně získáním publicity a propagací dané akce, za což zodpovídá]
promptnípohotový, rychlý, okamžitý, s patra/ bez přípravy
(v hudbě - emprompty [Impromptu od F.Chopina - V náladě], improvizované, náladové)
pronájemmajitel pronajímá objekty [byty, garáže, pole ..] do smluv. nájmu [nájemce může dle svolení dále brát koho do podnájmu]
- viz činžák, pacht, poplatky
prontohonem, ihned, rychle
(presto = velmi/ tuze rychlé tempo)
propad, propadnutínepostoupení do vyšší třídy
proboření se dolů
úř. odnětí věci/ jmění/ majetku pro neplň. povinné péče/ plateb
div. propadliště
o dílo není zájem
- viz aukce, vydržení
propagandaveřejné šíření myšlenek, názorů s cílem získat ideové přívržence
(propagovat = doporučovat
propagace = reklama)
- viz reklama
propast, propastnýhluboká díra do země/ průrva [přeneseně: propastný rozdíl mezi zač. a koncem, ap.]
- viz sopka, tůň
propašovatutajeně přepravit neproclené/ zakázané zboží [paš] kontrolní zónou
pašerák = kdo pašuje
- viz clo, paš, kontraband
propelervrtule
lodní šroub
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist