Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 224    

1    2    3    4    5    6   
i to tohovorový souhlas
ovšemže
dříve IČO
"dokum. pole ""Identifik. Číslo Organizace""/ firmy - z rejstříku ARES, Obchodního r., r. Min. spraved.., r. Živn. úřadu, atd., k nahlédnutí u přísl. gestora
"
ideaidol = vzor, fetiš, ideál
vůdčí cílová myšlenka, nápad [smysl, význam, pojem, podstata]
ideál/ -izace = vytvář. idejí, pojmů a abstrakcí
představa/ vizevysokého/ vznešeného až nedostižného cíle/ popisu něčeho v lepším světle, než skut. je
- viz idealista, idealizmus, ideologie, idol, vzor
idealistavyznává, že prvotní byl duch před hmotou (Jde o zákl. filosof. otázku: Co bylo prvotní, hmota nebo myšlení?)
- viz materialista, filozofie
ideálníabsolut. dokonalý, výborný, přesný [ideální rovina, stav aj.]
- viz ideologie, idyla, vůdčí
idemdetto/ dtto, totéž, právě tak
odkaz. zkratka
(item = rovněž, dále, krom toho)
identifikaceidentifikování = zjišt. totožnosti dle dokladů, rozliš. změn: osob/ zločinců, mrtvol
identifikační postup/ služba/ údaje/ data/ předměty/ metody/ přístroje
- viz identita, autentický, daktyloskopie, konspirace/ utajení/ maskování, kriminalistika
identita(z lat.) úplná stejnost/ shodnost
totožnost: id. dvojčat či sériových výrobků
národní id.
zjistit i-u = o koho jde, kdo to je, mat. totožnost
identický totožný/ stejný/ shodný
- viz autentický, identifikace
ideologieucelený filosofický i obecný výklad života společnosti, ze kterého vychází politický program určité skupiny, soubor základních tezí
soustava myšlenek, teorií, představ a názorů na svět/ společnost, [politický] směr vývoje [levicový, pravicový, liberální aj.] a konkrétní cíle [liberalismus, socializmus, fašizmus, nihilizmus atd.]
ideologii [kapitalistickou či komunistickou aj.] nelze zničit, nejvýše zakázat
Idiofonyhudební nástroje, vydávající tóny a zvuky chvěním sebe sama, nikoliv chvěním membrány, struny nebo vzduchového sloupce
- viz aerofony, hud. nástroje
idiomjazyková zvláštnost, nářečí
- viz slang
idiottrotl (z něm.), blbec, bemák, hlupák, slabomyslný člověk, kretén, mešuge
- viz blb, cvok, debilita, demence, imbecil, moron
Idoumělý jazyk Ido vypracovaný v roce 1907 na základě esperanta, proto se mu také někdy říká reformované/ zlepšené esperanto
- viz esperanto
idolvzor/ modla, zbožně uctívaná osoba [např. platonická/ sžíravá láska]
kultovní předmět
nepravý ideál
(paradigma = příklad, vzor/ model, typ disciplinární matrice)
idylaselanka, spokojený život [na klidném místě], takový příběh/ román/ film
hudební skladba klidného rázu
idylka
- viz idea, cit
IFORjednotky rychlého nasazení NATO [pod. je SFOR]
- viz NATO
igelitUH nepropustná [průsvitná] fólie/ plast [na ubrusy, sáčky, pláštěnky do deště, obaly aj.]
iglúeskymácký [eskymáci = inuité] kupolovitý nouzový přístřešek ze sněhových bloků
(kupole/ kopule = kupovitá klenba, např. chrámová)
ignorance[úmyslné] přehlížení dobrých i zlých skutků/ činů, návyků a zvyků, nedbání předpisů/ slibů, úmluv
nevšímavost
- viz ignorant, delikt
ignorantneznalec, nevzdělanec či vzpurný rebel odmítající dobré rady/ příkazy/ předpisy/ zákony [také po špatné zkušenosti]
- viz ostrakismus
ignorovat[úmyslně] nebrat v úvahu, přehlížet, [vzpurně] pomíjet
- viz dlabat, ignorant
Ikarova křídla(báje) Otec mu přilepil křídla a radil nelétat výš ke slunci, syn rady nedbal, křídla mu roztála a zabil se
- viz Rubikon, Sysifova muka, Tantalova muka
ikebanajaponské umění aranžování květin, také známé jako kadó
ikonapravoslavný či řeckokatolický obraz
ve výpočetní technice graf. symbol umožňující spuštění určité akce
logo
- viz piktogram, erb, punc
ikonoskopzobrazovací elektronka V.K.Zworykina, s kterou r. 1924 sestrojil první televizi
- viz CRT
iktusúder
náhlý těžký záchvat, úžeh, mrtvice
i. paralytický - náhlé ochrnutí
- viz angína, stenóza, šlak, TIA
ileumkyčelník
(ileus = zauzlení střev)
iluminacevelké slavnostní osvětlení
knižní malba [výzdoba] středověkých rukopisných kodexů
- viz bioluminiscence, fluor
ilustraceobraz apod. doprovázející text knihy
doprovodný příklad k přednášce
názorné svědectví
ilustrovat [připojit obraz/ příklad], ilustrátor
iluzechybný vjem, vidina/ sen, přelud
poruchy myšlení/ emotivity [bludy, apatie, neklid, strnulost]
- viz halucinace, hypnóza, emoce, psychóza
iluzionista[kabaretní ap.] kouzelník užívající různé triky
- viz iluze, komediant
image(imidž) obraz, představa, působení na dojem [vylepš. vzhledu/ přitažlivosti], prezentace/ reklama
imaginacefantazie, obrazotvornost, představivost
(imago = stadium hmyzu
dospělý hmyz)
- viz image, imaginární
imaginárnípomyslný, neskutečný, vymyšlený, zdánlivý, fantaskní [přeludně fantastický]
- viz eskamotér, fantas, hypotéza, simulace, virtuální, utopie
imanentnítrvající, vnitřní, s něčím spojené/ bytostně vlastní/ příslušné, možné [odpovídající zkušenosti, empirickému poznání]
- viz inherentní, transcendentní
imatrikulace[slavnostní] zápis do úřední matriky [např. studenta na VŠ
po slibu se stává členem akad. obce]
(imatr. kódy v letectví [např. OK = Česká rep.])
imbecilimbecilní, slabomyslný
- viz idiot
imitacenapodobenina/ náhražka (imitovat = napodob., opičit se
imitátor = napodobitel)
- viz surogace, šolichat, iluze, parodie, burleska, plagiát
immateriálnínehmotný
- viz absolutno
imobilizérosobní obranný prostředek [omamuje el. jiskrami aj.]
(cibetka, kasr aj. = kapesní obranná stříkačka odporné omamné kapaliny)
1    2    3    4    5    6    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist