Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 224    

1    2    3    4    5    6   
inovacezdokonalení, přetvoření v novovýrobek s lepšími parametry
inovovat, inovační
insekt[insect] hmyz
(insekticid = chem. prostředek k ničení hmyzu = desinsekci)
- viz asanace, deratizace, desinfekce
insekticidypřípravky k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Dělíme je na ovicidy [ničí vajíčka], larvicidy [ničí larvy], ovilarvicidy [ničí vajíčka a larvy] a imágocidy [ničí dospělý hmyz]
- viz rodencidy, repelenty, biocidy
inseminaceumělé oplodnění [užívané např. inseminátory v býv. JZD u chovných krav]
- viz připouštět
insertvložit, vsunout
náhrada, příloha
- viz inzerát
insigniesymboly [u králů regálie] jsou odznaky/ žezla hodnosti a hodností určené moci světských či církevních osob [včetně akademických ap.]
insolvenceneschopnost splácení závazků, nedostatek prostředků
- viz bankrot, konkurz, oddlužení, solventnost, splátka
inspekce, inspektor, inspektorátkontrola, dohled, dozor
dozorce, policejní hodnost
úřad
[OŠI = okr. školní inspektor]
inspicientpomocník divadelního režiséra [zajišťuje včasné nástupy herců a správný průběh představení]
inspirace1. vnuknutí, nápaditost, osvícení, nadšení, ideje k tvoření
2. vdechnutí [opakem je respirace = výdech, uvolnění]
- viz nápad, respirium
instagramvolně dostupná aplikace pro různé mobilní operační systémy [umožňuje sdílení fotografií a videí, filtrů]
instalacezavedení, připojení, umístění tech. zařízení, vybavení budovy ap.
rozmisť. předmětů pro výstavní účely
akt uvedení koho/ čeho do funkce/ činnosti
opakem je odinstalace/ odpojení/ zrušení
- viz inaugurace
Instalatér(z franc.) - stavební řemeslník, který provádí instalace rozvodů (vedení vody, energií ad.). Většinou v užším smyslu označuje vodoinstalatéra
instancejistý [základní či vyšší] org. stupeň řízení [úřadu/ instituce]
- viz instituce
instantnípřipravený k okamžitému použití [rozpustný, předvařený, práškový, plně vybavený
např.: inst. káva, ale také inst. fotoaparát]
instinkt, instinktivněvrozený pud, vnuknutí, tušení [tzv. “šestý smysl“]
pudově
- viz vnímat, smysly
instituceorgán/ organizace, úřad, soubor právně upravených vztahů mezi lidmi
spolek/ -čnost, společenství, svaz, unie
institut = ústav, určitá oblastpráva ap. [inst. vydědění aj.]
institucionální = úřední
institucionalizmus = ekon. a sociolog. směr vývoje společnosti k institucím
instradacesouhrn všech opatření k zajištění plynulé [železniční/ lodní aj.] přepravy [voj.] vlaků, převozů a transportů, s popisem trasy
instrukcenávod, pokyny, předpis, klíč, manuál, součást programu
(instruktáž = předvádění, školení
instruktor = cvičitel, učitel, školitel, trenér/ kouč)
instrumentářpomocník/-ce [lékaře apod.] pomáhající s instrumenty
- viz inštrumenty
insuficienceslabost, nedostatečnost, selhání činnosti, neschopnost plnění
insultacefyzické napadení [fackování ap.]
- viz invektiva
inštrumentynástroje, nářadí, pomůcky
(instrumentace = práce s přístroji, orchestrace [rozpis hud. díla pro jednotlivé nástroje orchestru])
intarzieumělecké vykládání dýhami (ornamenty, obrazy z přírodních [různě zbarvených] dýh aj.)
- viz fornýr, kořenice
integracesjednocení, svaz, splynutí ve vyšší celek, začlenění, zapojení
(matem. - výpočet integrálu)
integrovat = funkčně spojit, včlenit
- viz čip, štepování
integrálIntegrál je jeden ze základních pojmů matematiky. Spolu s derivací tvoří dvě hlavní operace matematické analýzy. Pojem integrálu je zobecněním pojmůjako plocha, objem, součet či suma
- viz , derivace, integrita, určitost
integrálnícelkový, souhrnný, úplný, naprostý, celý: [i. pojetí života
i. syntéza vlivů
i. pravda
i. optimismus
i. součást/ složka – nedílná/ neomezená/ celistvá/ úplná]
integritaneporušenost, nedotknutelnost, celistvost [věcná, územní, mravní]
zcelení/ spojení do urč. celku)
intelektrozum, nadání, schopnost myšlení a racion. poznání
(intelektuál = moudrý, duš. vzděl. člověk [slang. intoš])
- viz automat, dálkoměr, genius, IQ, profese
inteligent, ingeligencečlověk schopný řešit nové/ složité situace
vrstva vzdělanců, schopných konat kvalifik. duševní činnosti
umělá intelig.
- viz genius, IQ, IT, robot
intence1. záměr, zaměřenost na něco, úmysl [v těchto intencích]
2. jaz. jev, že některé sloveso nevyžaduje vyjádření původce nebo cíle děje
intendanturabýv. voj. intendanční služba = řídící orgán hospodářsko-správní služby u vyšších velitelství [pečovala o fin. hospodaření, ubytování, zásobování potravinami, výstrojí (ne však zbraněmi) apod.]
vrchní dozor, vrchní správa [dříve hlavně divadelní], intendant
intenzifikacezvýšení produkce zvětšováním kapacit, zvyšováním výkonnosti a snižováním nákladů
intenzivní hospodaření
- viz extenzivní
intenzita, intenzivnístupeň síly, mohutnosti [síla, mohutnost (opak extenzita): i. lásky
i. dojmů, bolesti
i. života
i. zvuku/ tlumení, světla/ záření, magn. pole ap. - malá/ velká …]
zvyšování/ snižování úrovně
- viz extenzivní, rezonance
interakcevzájemné působení dvou nebo více činitelů/ programem/ činností stroje [komunikace se strojem signály/ mluvou]
vzáj. reagov. osob ap.
interakcevzáj. komunikace/ ovlivň./ působení mezi účastníky a programem - činností stroje [komunikace se strojem signály/ mluvou]
vzáj. reagov. osob ap.
interes, interesantní[vzbuzující] zájem, pozoruhodný, přitažlivý
- viz angažování, inspirace, motivace
interferencevzáj. ovlivňování, prolínání, střetání
křížení, skládání
[vlnění, světla, zvuku, řeči ap.]
interiérvnitřek, prostředí uvnitř ohraničených objektů [opakem je exteriér - otevřené venkovní prostředí/ terén
[teriér - rasa psa]
- viz scenérievnitřek, prostředí uvnitř ohraničených objektů [opakem je exteriér - otevřené venkovní prostředí
[teriér - rasa psa]
- viz scenérie
intermezzovsuvka, vložka, mezidobí
mezihra/ hudební skladbička
příhoda přerušující děj/ vedlejší/ akcesorní událost
1    2    3    4    5    6    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist