Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 1130    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   
konsekvencenásledek, důsledek, důslednost
konsekventní: logický, důsledný, stálý, zásadový [původ termínů se odvozuje od lat. slovesa consequi = „následovat“, „provázet“
důslednost, vytrvalost, zásadovost a věrnost principům jsou nejdůležitější pro výchovu zodpovědného člověka
následek [vzáj. poměr nezůstal bez k-í]
konsens, konsenzus(con - společný, sentio - cítit) kolektivní/ společná shoda [v zájmu dohody/ splupráce - každý v něčem ustoupí]
- viz demokracie
konsenzuální[pluralitní] demokracie = polit. rozh. jako výsledek jednání všech účastníků
konsenzuální jsou takové smlouvy, k jejichž platnosti stačí souhlasný projev [vůle] stran
- viz koncens/ -zus, plurál
konsignacesoupis, dělat znamení
seznam zboží, které bylo odesláno [např. do prodeje], nebo odebráno
též označení formuláře, - viz inventura
konsilium(medicín. termín) porada lékařů z různých oborů
konsolidace[upevnění, ustálení, úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek
lék. zkostnatění zlomeniny kosti]
zkonsolidovat = uklidnit situaci/ pacifikovat
konsonancelibozvuk, uspokojivý souzvuk (opakem k. = disonance, falešný/ nepříjemný zvuk/ hudba)
- viz akord, eufonie, kakofonie, virbl, hlásky
konsonantysouhlásky
hlásky, jejichž char. rysem [na rozdíl od samohlásek/ vokálů] je šum, vznikající postavením a pohybem mluvidel
- viz nazála, vokál, hlásky
konsorciumpříležitostné [mezinár.] sdružení právnických aj. subjektů k společnému projednání/ provádění významné akce či programu
konzorcium
konspiraceutajování/ krytí/ mlžení o skutečnostech, tajný komplot
(opakem k. = dekonspirace/ odhalení/ zveřejnění skutečností)
- viz spiklenec, tutlat
konstantastálá, neproměnná veličina
konstantní = trvalý, stále stejný, neměnný
(opakem k. je proměnná [lze ji měnit za cokoliv])
konstatovatověřovat skut. stav, zjišťovat, shledávat a potvrdit existenci něčeho/ jak se věci mají [lékař konstatoval smrt]
konstelacesouběh okolností, stav věcí [příznivý/ nepříznivý]
postavení hvězd a planet
konsternacezmatek, zděšení
nepříjemné překvapení
úžas, údiv, žasnutí, ohromení [být konsternován]
konstituceústava, uzákonění
tělesný stav/ uspořádání
církevní dekret
(konstituční monarchie = ústavou omezená moc panovníka)
konstruktérnávrhář - projektant a výtvarník, zabývající se technickou realizací projektů, příp. i zkoumáním
konstrukce = montáž, kostra/ stavba
konstruovatprojektovat/ tvořit účelné dílo
konstruktér, konstrukce, konstruktivní [kladné vlastnosti]
opakem konstrukce = destrukce/ ničení díla
konsultace, konsultovatodborná rada
- viz konzultace
konšeléradní, zvolení členové obecní-městské rady/ zastupitelstva
kontaktstyk, dotek, přípojné el. rozhraní, identifik. hesla/ data k navázání spojení [adresa, telefon, volací znaky, PIN apod.], osobní styk atp.
kontaktní čočka[český vynález dr. Wichterle] zdr. pomůcka ke korekci zraku [nasazuje se na rohovku]
náhrada brýlí
kontaminaceznečistění toxickými/ škodlivými látkami/ jedy
(opakem k. = dekontaminace/ specielní očista)
kontejnerpřepravní skříň
k. na odpadky či sběrné suroviny, nebo na speciální náklad (přeprava valníkem, vagónem, lodi, letadlem/ raketou aj.)
kontextvýznamová souvislost jazykového projevu
souvislý text
souvislost jevů či událostí [v kontextu ...]
kontilitítekuté železo se lije do kokily, odkud vychází nekonečný ingot, jenž se řeže na kratší bramy ke zpracování válcováním aj.
- viz lití
kontinentpevnina, světadíl
(kontinentální = vnitrozemský, pevninský)
subkontinent = část kontinentu [indický s.]
kontingentpředurčený počet, kvóta, pevně stanovené množství [vojsk, materiálu], dodávek
kontinuálníspojitý, souvislý, nepřetržitý [např. nepřetr. odlévání polotovarů z ohřívané mezipánve do chlazených kokil]
kontinuita
- viz ingot, kontilití, nonstop
kontinuitaspojitost, souvislost, nepřetržité trvání, plynutí
- viz kontinuální
kontoúčet [otevřít si běžný účet v bance k bezhotovostnímu pěněžnímu styku]
- viz kontokorent, účet
kontokorentslužba k běž. účtu u banky/ spořitelny [umožňuje přečerpání účtu až do sjednaného limitu a úrokování takových půjček]
kontra-opak, protiklad (např. kontradikce, kontraproduktivní, kontrapunkt, kontrakt, kontrast
ale i kontraadmirál, kontrarozvědka, subkontra „C“, aj.)
kontrabandpaš, pašované/ neproclené zboží
- viz clo, akcíz, paš, propašovat, ungelt, černota, šmelinář, čachry
kontradikceprotiklad, protimluv
kontrapozice
kontrakcesmršťování, zmenšování, stah [svalu/ pohyblivost]
(opakem kontrakce je uvolnění/ relaxace)
- viz hradlo, perfuze, stenóza
kontrapunkt(hud.) protihlas k dané melodii [skladební technika renesance a baroka, užívaná i v moderní hudbě]
hlasy mají melod. a rytmickou samostatnost
kontrarevolucezpátečnická snaha/ úsilí/ organizace s cílem znovunastolení předrevolučního stavu/ režimu/ pořádku
kontrasignovatspolupodepsat
- viz kontrakt
kontrastzvýraznění, protiklad, rozdílnost, rozlišení, vzáj. nepoměr
kontrastní = vzáj. odlišitelné
kontribucedaňový systém (pozemk. apod. daň vymáhaná od občanů v 17. – 19. stol.)
srovnej: kotribučinská sýpka obilná (státní rezerva)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist