Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
komolení překrucování, zkreslování, zatemňování významu, popletení [textu, slov]
komolý/ zešikmený
- viz haťmatilka, tělesa
komoň (zast. básnicky) ušlechtilý oř [= kůň])
- viz koně, konný
komor. fibrilace [KF, chvění síní] srd. arytmie s chaotickým kroužením el. vzruchů, ved. až k zástavě srdce [voperovat kardiostimulátor/ budík]
- viz arytmie, fibrilace
komora vedl. místnost/ kumbál/ komůrka [i bez oken]
k. srdeční/ nábojová aj.
(k. systém
obchodní/ právní aj. k.
sněmovna
komorník = sluha)
komorní „a“tón o frekvenci 440 Hz/sec. (= základ ladění [do r. 1932 432 Hz, ale pro st. barokní hudbu se doporučuje 415 Hz/ sec.])
komorní hud. interpreti: sólista, duo/ duet/ -o, trio, kvarteto, kvintet/ -o, sextet/ -o, septet/-o, okteto, nonet/ -o, decima {10.}
orchestr
- viz interval, tónování
kompaktáta ujednání mezi basilejským círk. koncilem a husitskými Čechy r. 1436 - přiznání nároku na přijímání z kalicha pro přísl. husitů
- viz koncil
komparátor (komparace = porovnání) přístroj, užívaný jako srovnávací indikátor [zda vstupní napětí je větší nebo menší než zvolené referenční napětí]
kompars tzv. křoví/ sbor neherců pro davové scény [filmové, divadelní, televizní apod.]
komparsista/ statista
- viz role
kompatibilita vzáj. návaznost, slučitelnost, snášenlivost, schopnost volného křížení, připojitelnost, součinnost [k. sluč. programy, média, díly k PC ap.]
kompendiumpříručka obsahující základy určitého oboru/ vědy
kompenzacevzájemné vyrovnání, náhrada, odškodnění/ rehabilitace
kompenzovat = nahradit nějaký nedostatek/ ztrátu něčím jiným
- viz alternativa, diety, refundace, rehabilitace, restituce
kompenzacenáhrada, vzájemné vyrovnání, odškodnění
- viz refundace, restituce, diety, alternativa
kompetence praxí obháj. způsobilost, doklad o přezkouš. znalosti norem a jmenování do příslušné funkce/ hodnosti
oprávnění, působnost
opak - nekompetentní
kompilace sběr, shromažďování, sestav. z růz. zdrojů
nepův. [kompil.] dílo - kompilát = výsledek kompilace
překlad zdroj. programu na výsledný
kompilovat
komplet, kompletní (set, kit) zcela
celek/ souprava/ sada [obleků] s doplňky
úplné vybavení [výrobní, rekreační, cestovní, kuchyň. … ]
nekompletní
- viz bajlajfik, suma
komplex celek z více částí/ témat k sobě/ spolu patřících/ souvisejících a často se vyskytujících pohromadě [k. budov, k. méněcennosti, hospodářský k. = = všech objektů, aj.]
zakomplexovaný = (kompletace - sestavování kompletu
komplexní řešení [= úplné], k. čísla ...)
- viz komplet
komplikace složitý problém, zápletka, nesnáz
(znesnadnit
mixt = komplikovaný případ
komplic = spolupachatel, spoluviník)
- viz prekérní
komplimentlichotka, projev úcty, poklona
komplot sólové či skupinové pikle/ spiknutí k něčí škodě
- viz intriky
komponenta, komponenty součástky/ náhradní díly, díly vůbec
komponovat = skládat
komponista = hud. skladatel
zakomponovat = zahrnout do díla
složky
vykreslitelné objekty [formuláře, tab. přehledy, menu, ankety ap. - i několik na jedné stránce]
- viz ingredience, kompozice, rozsyp, slitek
kompost, kompostování tvorba humusu z org. a bioodpadu vrstvením za vlhka, s prokládáním hlínou, vápnem aj. a tlením do zralosti [humus = vyzrálé hnojivo - prostředek ke zlepš. půdy se stabiliz. minerál. a organ. látkami a rostlin. živinami]
- viz hnojiště, humus, prsť, půda, tlení
kompozice, kompozitní komponování/ skládání, směs
lit. [sloh. práce]
slitina
hudba
kompozitní mat./ zobrazení
k. scény/ barev ap.
- viz autor, komponenty, slitek
komprese stlačení/ pres/ zmenšení objemu
komprimát
komprehensivní = ucelený
- viz komprimace
kompresor stroj k stlačování plynů, huštění pneu/ vzducholodí aj., pohonu pneumat. mechanismů [sbíječka aj.], plnění zásobníků stlač. plynu
komprimace stlačení
komprese informací [program (ZIP, RAR) vybere stejné úseky a uloží je jen jednou s indexy počtu a umístění, šetří tím paměť]
- viz ZIP, RAR
kompromis dohoda na základě vzájemných ústupků [kompromisní řešení]
- viz striktní
kompromitace prozrazení, nedostatek v utajení, zkompromitování, odhalení [kompromitující materiály, styky]
kompulze psych. porucha
nutkání až provádění absurdních/ nepotřebných/ nesmyslných činností/ pohybů
kompulse/ -ivní chování, tiky, ukájení
komtesa příslušnice šlechty, neprovdaná dcera hraběte
- viz šlechta
komuna [1848 Paříž] lid. povstání pod hesly: volnost/ svoboda [liberté], rovnost [égalité], bratrství [fraternité]
hesla platící trvale !
- viz levice, Bastila
komunál, komunální obecní/ patřící do pravomoci měst a obcí [komunální bytový podnik, komunální správa zeleně apod.]
komunikacespojová či dopravní cesta [jedno-/ více-/ směrná], komunikační kanál
vzáj. výměna informací mezi lidmi
- viz cesta, interakce, komunikátor, trans-
komunikátorvysílající
(komunikant = přijímající)
tech. odpovídač, „chytrý“ telefon, PDA
- viz PDA
komuniké úřední oznámení, oficiální sdělení, vyhláška
- viz edikt, demarše, dementi
komunismus společensko-ekonomická formace s všelidovým vlastnictvím výr. prostředků, v němž se práce stala životní potřebou a platí heslo: „Každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb“
- viz prakomunismus
komunita (sociologický pojem) skupina/ celek osob (většinou s podobnými zájmy/ vlastnostmi) žijících/ ubytovaných v tomtéž prostoru
- viz kolektiv
komutátor část elektr. stroje sloužící jako mechanický usměrňovač nebo měnič kmitočtu elektr. proudu
komutace = výměna, záměna
konak turecký velký dům [zámek, rezidence]
koňák = milovník koní
(koňak [cognac] = brandy - lihovina z vína
vaječný k.)
- viz lihovina, chlast
koncentrace soustředění/ hromadění
množství rozpušt. látky v urč. množství/ objemu roztoku
(Něm. koncentráky 1938-45 likvidovaly komunisty a Židy)
koncentrát zahuštěný roztok, obohacená surovina
- viz aglomerace
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist