Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene K

Počet nalezených zmínek: 997    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   
koňmo jet na koni
komoň (zast.) = oř/ kůň
(kůň = hřebec, valach, kobyla/ klisna
bílý kůň = nastrčená osoba)
- viz konný, valach, kavalerie, PC viry 47
konný (zast. voj.) jízdní/ jezdecký [opak pěší od komoňstvo = všichni voj. s přiděleným koněm]
- viz komoň
konopa rostlina konopí, dřív. textilní surovina [výr. papíru, látek, provazů] - dnes zakázaná kvůli výrobě drog [marihuany, hašiše a pervitinu]
- viz marihuana
konsekvencenásledek, důsledek, důslednost
konsekventní: logický, důsledný, stálý, zásadový [původ termínů se odvozuje od lat. slovesa consequi = „následovat“, „provázet“
důslednost, vytrvalost, zásadovost a věrnost principům jsou nejdůležitější pro výchovu zodpovědného člověka
konsenzuální[pluralitní] demokracie = polit. rozh. jako výsledek jednání všech účastníků
konsenzuální jsou takové smlouvy, k jejichž platnosti stačí souhlasný projev [vůle] stran
- viz koncenzus/ -sus
konsignace potvrzení dodávky/ odběru [zboží/ peněz], soupis/ dodací list
konsolidace[upevnění, ustálení, úprava, sjednocení různých závazků v jeden závazek; lék. zkostnatění zlomeniny kosti]
zkonsolidovat = uklidnit situaci/ pacifikovat
konsonance libozvuk, uspokojivý souzvuk (opakem k. = disonance, falešný/ nepříjemný zvuk/ hudba)
- viz akord, eufonie, kakofonie, virbl, hlásky
konsonantysouhlásky
hlásky, jejichž char. rysem [na rozdíl od samohlásek/ vokálů] je šum, vznikající postavením a pohybem mluvidel
- viz nazála, vokál, hlásky
konsorcium příležitostné [mezinár.] sdružení právnických aj. subjektů k společnému projednání/ provádění významné akce či programu
konzorcium
konspirace utajování/ krytí/ mlžení o skutečnostech, tajný komplot
(opakem k. = dekonspirace/ odhalení/ zveřejnění skutečností)
- viz spiklenec
konstanta stálá, neproměnná veličina
konstantní = trvalý, stále stejný, neměnný
(opakem k. je proměnná [lze ji měnit za cokoliv])
konstatovat ověřovat skut. stav, zjišťovat, shledávat a potvrdit existenci něčeho/ jak se věci mají [lékař konstatoval smrt]
konstelace souběh okolností, stav věcí [příznivý/ nepříznivý]
postavení hvězd a planet
konsternace zmatek, zděšení
nepříjemné překvapení
úžas, údiv, žasnutí, ohromení [být konsternován]
konstituce ústava, uzákonění
tělesný stav/ uspořádání
církevní dekret
(konstituční monarchie = ústavou omezená moc panovníka)
konstruktér návrhář - projektant a výtvarník, zabývající se technickou realizací projektů, příp. i zkoumáním
konstrukce = montáž, kostra/ stavba
konstruovat projektovat/ tvořit účelné dílo
konstruktér, konstrukce, konstruktivní [kladné vlastnosti]
opakem konstrukce = destrukce/ ničení díla
konšelé radní, zvolení členové obecní-městské rady/ zastupitelstva
kontakt styk, dotek, přípojné el. rozhraní, identifik. hesla/ data k navázání spojení [adresa, telefon, volací znaky, PIN apod.], osobní styk atp.
kontaktní čočka[český vynález dr. Wichterle] zdr. pomůcka ke korekci zraku [nasazuje se na rohovku]
náhrada brýlí
kontaminace znečistění toxickými/ škodlivými látkami/ jedy
(opakem k. = dekontaminace/ specielní očista)
kontejner přepravní skříň
k. na odpadky či sběrné suroviny, nebo na speciální náklad (přeprava valníkem, vagonem, lodi, letadlem/ raketou aj.)
kontext souvislost, souvislý text
významová souvislost v proudu řeči/ projevu
kontilití tekuté železo se lije do kokily, odkud vychází nekonečný ingot, jenž se řeže na kratší bramy ke zpracování válcováním aj.
- viz lití
kontinent pevnina, světadíl
(kontinentální = vnitrozemský, pevninský)
subkontinent = část kontinentu [indický s.]
kontingent předurčený počet, kvóta, pevně stanovené množství [vojsk, materiálu], dodávek
kontinuální spojitý, souvislý, nepřetržitý [např. nepřetr. odlévání polotovarů z ohřívané mezipánve do chlazených kokil]
kontinuita
- viz ingot, kontilití, nonstop
konto účet
[otevřít si běžný účet v bance k bezhotovostnímu pěněžnímu styku]
(kontokorent = služba [úrok. půjčky z vyčerpaného běž. účtu])
kontokorentslužba k běžnému účtu u banky/ spořitelny [umožňuje přečerpání účtu až do sjednaného limitu a úrokování takových půjček]
kontra- opak, protiklad (např. kontradikce, kontraproduktivní, kontrapunkt, kontrakt, kontrast
ale i kontraadmirál, kontrarozvědka, subkontra „C“, aj.)
kontraband paš, pašované/ neproclené zboží
- viz clo, akcíz, paš, propašovat, ungelt, černota, šmelinář, čachry
kontrakce [lat. contractio] smršťování, zmenšování, stažení [svalu], zkrácení, zúžení [stenóza], zaškrcení
- viz hradlo, perfuze
kontraktace dojednávání a uzavírání smluv/ dohod
(kontrakt [též kontracht] = dvojstranná smlouva)
kontrapunkt(hud.) protihlas k dané melodii [skladební technika renesance a baroka, užívaná i v moderní hudbě]
hlasy mají melod. a rytmickou samostatnost
kontrarevoluce zpátečnická snaha/ úsilí/ organizace s cílem znovunastolení předrevolučního stavu/ režimu/ pořádku
kontrast zvýraznění, protiklad, rozdílnost, rozlišení, vzáj. nepoměr
kontrastní = vzáj. odlišitelné
kontribuce daňový systém (pozemk. apod. daň vymáhaná od občanů v 17. – 19. stol.)
srovnej: kotribučinská sýpka obilná (státní rezerva)
kontrola (re-visio - znovupohlédnutí) revize, prověřování správnosti
kontrolor, revizor/ revident
- viz audit
kontrolér zastar. klikový el. ovladač tramvají aj.
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist