Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 553    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
reglementpředpisy, nařízení, pravidla, jejich soubor
etické a reglem. povinnosti - dbát, aby užívané postupy byly v souladu s platnými reglementy
- viz regule
regmarevmatismus, artralgie - společné klinické označení pro bolesti kloubů a svalů
- viz artróza, hexenšus, pakostnice [dna], kombucha
regresprávní postih [proti vinníkovi]
[pojišť.] právo na náhr. škody
- viz regrese, represe, sankce
regreseútlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj
jedna ze statistických metod ekonomie [opakem regrese = fixace, progres]
- viz fixace, progres
regulace[aut.] usměrňování, úprava, řízení
udrž. sledované veličiny na hodnotě přibližně stejné, nebo měnící se podle určitých podmínek/ pravidel
zpevn. břehů toků, ap.
regulesměrnice, pokyny, pravidla, předpis/ řád, rozkaz/ příkaz, dispozice, instrukce, stanov. klíč, vademecum/ rukověť, kuchařka, poučení, rada/ doporučení,návod/ manuál, statut, stanovy, nařízení, výnos, výzva, vyhláška, edikt, zákon/-ík, charta, bula, ukaz, pakt, dohoda, smlouva/ závazek
- viz rex, reglement
regulérní(od regule) běžný, dle pravidel, pravidelný, obvyklý, odpovídající normálu [např. r. vojsko {ne domobrana, ani povstalecké}, r. poměry]
rehabilitacenavrácení cti, bezúhonnosti, znovunabytí práv a majetku, navrácení poruš. funkce
nápravné cvičení, prevent. r.- nápravné lékařství/ lázeňství
rechnaodkládací police na stěně či v dopravním prostředku, často s háčky k zavěšení oděvních svršků
- viz ostění, regál, fach
recht(z něm.) správný, pravdivý („máš recht“= pravdu, správně)
vpravo
rejdzařízení [s ojí či volantem] k zatáčení/ řízení směru jízdy vozidla
rejdovat = řídit směr povozu
rejdit něčím sem a tam
rejdovák = druh tance
rejdapřístavní kotviště
rejdař = majitel [provozovatel] lodí/ plavební společnosti
rejnok(Batoidea) paryba kosočtver. tvaru lovící na moř. dně [parejnok elektrický používá k lovu elektrické výboje – usmrtí i člověka]
rejpalnespokojenec, kdo vše kritizuje, pomlouvá a vyvolává rozepře/ spory
rejsektruhlářské nářadí [ryje rysku v nastavené vzdálenosti od kraje]
(rejsek obecný [Sorex araneus] drobný lesní savec)
rejstřík(registr) evidenční záznamní pomůcka
přepínače zvuku varhan/ harmonií ap. [volba sad píšťal urč. barvy a vazby zvuku {až desítky tisíc píštal vnástroji}]
(klasic. píšťalové/ plátkové hud. nástroje jsou nahrazovány digitalizovanými aparaturami)
- viz archiv, korgista, syntezátor, registr, varhany
rejtaři, jízdní vojáci(hist.) kyrysníci, dragouni, švališéři, kopiníci, huláni, husaři, myslivci
komoň/ -stvo [kůň/ oř/ všichni jezdci na koni]
- viz dragoun, kavalerie, konný, švališéři
rejža(slang.) režisér/ tvůrčí umělecký pracovník (film, rozhlas, divadlo, nahrávací studio apod.)
rejžákrýž. kartáč k drhnutí prkenné podlahy apod.
koště/ košťátko s násadou/ držadlem k zametání (oba typy z tvrdé rýžové slámy)
rejžerýže, obilnina [„být v rejži“ = prohrát]
- viz burizony, obilniny, rejžovat, suši
rejžovatplavením zlatonosného písku získávat zlato
rýžoviště
(přeneseně: získávat z něčeho majetek
propadnutí = „spadnutí do rejže“/ přijít o majetek)
rekapitulacezopakování, shrnutí/ souhrn, krátký přehled, zpětný pohled, ohlédnutí
zrekapitulovat
repetitorium = látka k opak.
- viz retrospektiva
reklama[přitažlivé/ atraktivní] lákadlo na zákazníky [k návštěvě/ nákupu/ účasti, aj.]
druh propagace/ nabízení něčeho
[náklady na reklamu jsou odpočitatelnéz daní]
- viz manekýn, reklamy, letáky
reklamacenámitky na vady zakoupeného zboží/ služeb dle zákonů a záručních podmínek, žádost/ žaloba k odstranění vad, výměně věci či vrácení ceny
reklamyplakáty
prospekty, nabídky
bilbórdy = stožárové aj. rekl. tabule
TV, světelné/ zvukové/ pohyblivé r., masky s alegorickými vozy aj.
rekomando(Recomando) pošt. dopis [za vyšší porto - doručení do vlastních rukou]
- viz expres, porto
rekonstrukceznovunastrojení/ znovuvytvoření určité situace a šetření zavinění
uvedení do pův. stavu
přepracování/ přestavba
rekonvelescencezotavování, období mezi vymizením příznaků nemoci a úplným uzdravením [práceschopnosti]
rekonvalescent
pobyt v lázních ap.
rekordnejlepší výkon [v soutěži]
(rekordér – záznamové zařízení
rekordman – držitel rekordu)
- viz maník
rekreaceodpočinek, oddech, osvěžení, duševní i tělesná rehabilitace
- viz rehabilitace, ROH, wellness
rekrutivoj. povolanci/ branci a nováčci [noví/ naverbovaní adepti/ čekatelé v útvaru, legii, klanu, ap.]
(slang.) bažanti, holubi, regruti
- viz odvod, verbuňk
rektifikaceoprava/ korektura, zpřesnění (např. zaměřovače)
(chem.) mnohonásobná destilace
rekuperacenapř. zpětné získávání tepla, větrání s rekuperací - minimalizace ztrát
úsporné topení a ohřev
zpětný zisk tepla a vlhka, odvětrávání ap.
intelig. senzory
vracení úsporami získané energie zpět do sítě, aj.
- viz ekonomizér
rekurencenávrat, opakování, souvislost
výskyt starš. příbuz. forem organizmů
(právo) rekurent = stěžovatel
(mat.) r. vzorec, posloupnost
- viz repete
rekursstížnost/ odvolání/ návrat
rekurzivní = neomezeně opakovatelný [funkce, která volá sama sebe]
- viz kurs, rekurence, repete
rekvalifikacepřeškolení na jinou profesi/ činnost
rekviem(requiem) smuteční skladba na liturgický latinský text
rekvizicevymáhání a zabírání věci z moci úřední, např. pro potřeby vojska, nebo za mimořádných okolností [zrekvírování vozidel aj.]
- viz asent
rekvizitapředmět, který používá herec k rozvíjení své herecké akce [např. nábytek, nůž, brýle, živé zvíře, jídlo, míček]
(rekvizitář = kdo obstarává/ připrauje r.)
relacevyhražený čas vysílání, pořad určený k vysílání/ opakovaný
(být s něčím v relaci = odpovídat požadavkům/ předpisům)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist