Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 553    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
rébushádanka s nápovědou/ obrázkem
hlavolam
něco těžko srozumitelného
složitá otázka/ oříšek k řešení
- viz hádání, zadrmo {uzly}
receiver(risívr/resívr) kombinace zesilovače a tuneru
parojem [s odlučovačem vody] u parní lokomotivy
recentnínynější, čerstvý, nový
recent memory = krátkodobá paměť
- viz opakování
recenzehodnocení uměleckého nebo vědeckého díla, kritika
posuzovací řízení, jímž dílo prochází před vydáním, posudek
- viz rešerše, remake
recepcekontaktní místo hotelových hostů [pracoviště recepčního - ubytovatele/ informátora]
příležitostná hostina pro pozvané hosty
receptrecepis
rada, návod, jak něčeho dosáhnout
složení přípravku, písemný požadavek/ předpis lékaře lékárníkovi k výrobě a vydání léku nemocnému
- viz receptůra
receptářsoupis, kniha, seznam receptů [receptury např. k vaření/ přípravě jídel aj.]
receptorbiologický či mechanický snímač (tepla, bolesti, pohybu, světla, zvuku aj.
(recep-/-t/-is/-tura = návod, předpis, postup)
- viz mikrofon, senzor
receptůrapostup přípravy ke zhotovení výrobku včetně potřeb a doplňků
- viz recept
receseústup/ ústupek
hospodářský pokles
legrace/ žert
- viz šprým, bžunda
recidivazpětnost, opakování, návrat čehosi
recidivista = osoba dopouštějící se opětného spách. trest. činu stejné povahy
- viz vybrané předpisy [tr. zákon]
- viz reziduální
reciprocita, reciproční(lat., vzájemnost) v arithm., geom. a mezinár. právu [vzájemné poskytování stejných nebo obdobných výhod mezi dvěma státy nebo jejich příslušníky]
reciproký
recitacejedno či vícehlasý přednes básně, příp. s pohybem - rytmodeklamace
- viz deklamace, melodram
recitálkoncert sólisty nebo skladeb jednoho autora
médiální nosič s takovým obsahem
- viz deklamace, koncert
recyklacevyřazení, výmět, skartace, vytřídění s následnou likvidací zákonem povoleným postupem
sběr a výkup kovů/ papíru aj.
dekontaminace a neškodná likvidace nepotřeb. věcí, látek, médií aj. s návratem takto získaných druhotných surovin k dalšímu využití
- viz šrot
redakcesběr a úprava žurnalist. aj. textů/ zpráv aj., graf. a mediální dopracování, zajištění jejich vydávání, vysílání a archivace
redigování
redoxredukčně-oxid. syst. reakce, měnící oxidační čísla [ovlivňují např. dýchání, působení vitaminů a enzymů, kvašení, polymerizaci aj.]
- viz metabolismus
redukcezmenšení, snížení [výdajů, tlaku, váhy, výkonu, nákladů aj.], převod, sleva, přepočet
chem. reakce [např. za účelem sníž. oxid. čísla]
(r. výroby/ spotřeby)
reduktory/ adaptéry přípoj. kabelových konektorů [převod na jiný např. zahnutý typ ap.]
redundancenadbytečnost (nadpočet/ zbytečnost, přemíra informací/ dílů/ dat, přepjaté/ přílišné zesílení zvuku ap.)
refektářklášterní jídelna
referátorg. složka úřadu aj.
posouzení/ hodnotící zpráva
(referent = pracovník referátu/ referující
reference = shromažďované informace)
referendumplebiscit, lidové hlasování [ke státní orientaci - změnám ústavy apod.]
- viz aklamace, petice
reflekt, reflektovatčinitel odrazu
schopnost odrážet/ zrcadlit, jevit zájem o něco, usilovat o něco
vzít v úvahu/ přijmout [nabídku]
reflektovat/ nereflektovat = souhlasit s nabídkou/ nepřijmout nabídku
- viz antireflexní, reflekt, reflex
reflexodraz/ zrcadlení
r. = odezva organismu na vnější podnět
reflexní = založený na reflexi [odrazivosti, např. odrazky/ značky]
anti-/ reflexní/ -xivní [pomůcka, nátěr]
reflexe = přemýšlení/ úvaha
reflexoterapie = léč. rehabilitace [působení na periferní receptory]
reflexem/ -xně vyvolávané/ spouštěné
- viz reflekt
reforestace(angl. forest = les) projekt metropolitního ozeleňování/ zalesňování ap. v zástavbě
- viz hájenka
reformanáprava chyb dle možností - využití zkušeností, vědy a reálných kapacit, s cílem zlepš. stavu
reformizmus = názor o možn. zlepš.
- viz Hus Jan
reformky(zastar.) teplé dámské delší spodní kalhotky [bombarďáky]
refrakcelom světel. paprsků, elmagn. vlnění nebo zvukových vln po projití rozhraním, vlivem přitažlivosti ap.)
- viz astigmatismus, makula
refrén(Refrain) opakující se část písně či textu básně vkládaná za každou sloku/ verš
refundacenáhrada výdajů
refundovat/ proplatit [osob. náklady aj.]
- viz diety, režie
refýžnástupní ostrůvek/ remízek městské aj. dopravy
- viz perónka
regálstojanová police, štelář
- viz fach, registr
regeneraceobrození, obnovení vlastností, součástí ap
(r. tepla, vzduchu, kovů, buněk a tkání
obnova fyzických a psych. sil po námaze)
regenschorisbormistr, dirigent pěvec. tělesa/ sboru
- viz chór, koloratura, POČ
regentzástupce panovníka, správce panství
- viz prefekt, rex
region, regionálnítýkající se místní/ určité oblasti [r. zpravodajství]
(na rozdíl od religion = náboženství/ církev)
- viz rex, regent, rejža
registrrejstřík, archiv. systém, seznam [abecední, číselný, oborový přehled]
- viz rejstřík
registraturatruhlíky, trezorové skříně, regály aj. [k uložení evidencí aj.]
registrované partnerstvíviz zákon č. 115/2006 Sb.
aspoň jeden partner má být Čechem
reg. p. neumožňuje osvojování dětí
- viz bigamie, manželství, ujec, homosexuál, lesbička, gay,
registrovatzaznamenávat/ brát do evidence/ evidovat, brát cosi na vědomí
označovat reg. čísly aj.
zakládat do složek/ map/ šanonů
- viz archiv
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist