Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova DNA

Počet nalezených zmínek: 1    

DNA
 1. DNA:
  • makromolekula - deoxyribonukleová kyselina [DNK], nositelka genetické informace všech organismů [kromě některých nebuněčných virů s RNA s kovalentními vazbami].
  • DNA je hlavní složkou chromatinu [směsi nukleových kyselin a proteinů], je uložena v jádře buněk rostlin a živočichů, kóduje a zadává buňkám jejich program a ovlivňuje celý organismus
  • u každého jedince je jiná a nezaměnitelná, co umožňuje jejich identifikaci i z pravěku
  • tvoří dvojitou antiparalelní spletenou šroubovici propojenou můstky a má poločas rozpadu asi 521 let
  • snese teplotu i přes 100 stupňů C
  • lidský genom [souhrn lidské jaderné DNA] obsahuje 3,1 milionů párů bází
  • lidstvo je schopno provádět cílené změny v genetické informaci (v pořadí nukleotidů v DNA) a ovlivňovat tím některé vlastnosti organismů, čím tyto genetické modifikace způsobují revoluci v biotechnologických odvětvích
  • - viz daktyloskopie, pakostnice, regma, RNA
 2. dna:
  • pakostnice - je nemocí metabolismu a většinou se týká mužů
  • revmatický zánět kloubů, způsobený nadměrnou koncentrací kyseliny močové
  • - viz metabolismus


Možná související slova

Slovo DNA se objevilo ještě zde:
bakterievšudypřítomné prokaryotní buňky o velikosti 0,3–10 ?m [koky tvaru koule, tyčinky, zvlněné tyčinky - spirily/ spirochéty a vláknité aktinomycéty]
- viz viryb. jsou nejrozšířenější skupinou organismů na světě [je to doména jednobuněčných prokaryot. mikroorganismů o velikosti několika mikrometrů
součástí bakteriálních buněk je peptidoglykanová buněčná stěna, jaderná oblast (nukleoid), DNA bez intronů, plazmidy a prokaryotický typ ribozomů]
b. se rozmnož. půlením
bývají nositeli nemocí [b. Escherichia coli (v moči) způsobuje smrt. střev. onemocnění]
někt. b. jsou prospěšné
daktyloskopienauka o kožních lištách [užívaná k identifikaci osob, zejm. podle otisků prstů]
- viz identita, DNA
dnospodek nádoby, studně/ rybníka/ nádržky, klobouku/ vys. čepice [též dýnko], šuplete/ truhly, aj.
(ode dna = z hloubky, být na dně = chudý)
echolot(sonar) přenosný přístroj k mapování vodního dna - jeho profilu, hloubky a ryb ve sledovaném vodním sloupci
- viz radar, sonar
ex-bývalý [exprezident aj.]
(ex offo = z úřední moci
ex nunc = od nynějška
ex post = po skončení/ dodatečně
ex lege = ze zákona, podle práva)
ex lex = mimo zákon, osoba nepožívající ochrany zákona)
přípitek „na ex“ = naráz až do dna
- viz arci-, emeritní, exit, exnout, vice-, kontra-, sub-
frťanpřípitek na zdraví/ - na ex/ do dna
- viz štamprdle
genzákladní jednotka genetické informace/ dědičnosti. Je to určitý úsek DNA (sekvence nukleotidů) na chromozomu
- viz DNA, mem
genomveškerá genet. informace ulož. v DNA [u někt. virů v RNA] konkrét. organismu [zahrnuje všechny geny a nekódující sekvence]
genom člověka obsahuje přibližně 20 488 genů
- viz DNA, gen, genomika
kocour, kocourovitostdomácí zvíře lovící myši, samec kočky
hoblík k úpravě dna rybinovité drážky pro svlak
nejednotná malba [žíhání, světlejší či tmavší skvrny v ploše malby/ nátěru]
- viz hoblík, kočka, rybina, římsovník, svlak
mediálnítýkající se masmédií
- viz medializace, médium, DNA
mempojem pro popis „kult. obdoby genu“
- viz DNA,
na expřípitek do dna, na jeden ráz
odrazúhel odrazu míče/ světla v zrcadle se rovná úhlu dopadu
odraz při skoku
(odražená voda = vlažná)
(plavba odrážením ode dna řeky)
pakostnice(arthritis urica, polyartritis) choroba kostí/ kloubní nemoc králů, podagra, dna, (zastar.) gicht/ kicht [přebytek purinů v kys. močové]
- viz purin, revma
permisivitaschopnost virem napadených buněk uskutečňovat genetický program nukleové kyseliny
- viz bakterie, DNA, viry
RNAribonukleová kyselina (RNA, česky dříve RNK) je nukleová kyselina tvořená vláknem ribonukleotidů, které obsahují cukr ribózu a nukleové báze adenin, guanin, cytosin a uracil
je zodpovědná za přenos informace z úrovně nukleových kyselin do proteinů a u některých virů je dokonce samotnou nositelkou genetické informace
- viz DNA
viry(částice virion) komplex bílkovin a nukl. kyselin vel. do 300 nm s dědičnou výbavou genů [vir. genom, enzym], který virům umožňuje se šířit mezi hosti-telskými buňkami a jedinci
viry stojí mezi živou a neživ. přírodou [jsou menší než buňky, ale donutí jiné buňky k svému množení]
obligátní intracelulární[> “uvnitř buňky”] paraziti (liší se složitostí, druhem nukléové kyseliny nesoucí genetickou informaci, i způsobem replikace [růstový cyklus virů probíháetapovitě, dokončení jedné fáze je předpokladem zahájení té následující])
v. jsou původci [infekčních nemocí] viróz
- viz bakterie, DNA, jedovaté, vir,počítačové viry, malware
vyžuňknoutvyprázdnit pitím až do dna
vyžunknout
chromozom(z řec. chroma – barva a soma – tělo) je barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře. Skládá se z DNA a histonů. Soubor všech chromozomů v jádře se nazývá karyotyp
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Epřehledy - rychlý přehled v nejrůznějších oborech - Phaeriss - elektronická hudba zdarma k užití
Milujemehudbu.cz - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist