Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 195    

1    2    3    4    5   
injektáž zpevňování/ impregnace zdiva, málo únosné půdy ap. tlakovým/ tryskovým vpravením betonové aj. směsí do navrtaných děr
inkar přístroj [ing. Karáska] ke zjišťování povrchových trhlin ve feromagnetických kovech
inkarnace vtělení [církevně: vtělení boha v člověka]
inkaso výběr plateb, přejímka, obdržení [např. SIPO = Soustř. Inkaso Plateb Obyvatelstva cestou pošty]
inkasovat = dostat [finance, góly, trest]
inklinace, inklinovatnaklonění, sklon, náklonnost, záliba [zvědavé tíhnutí/ přiklánění se/ vnitřní lákání k něčemu]
[zdání, že svět stále více inklinuje k nespokojenosti]
inkognito utajovaná/ falešná identita - skrývání pod cizím jménem
maskování - úprava vzhledu
„na zapřenou“
- viz anonym, identita
inkoust sytá barevná tekutina [různ. složení] k psaní pomocí brka, pera či štětce
- viz dub, indigo, tuš, perořízek, kalamář, tisk, cartridge
inkrimovat obviňovat ze zločinu
(inkriminovaná doba
inkriminovaný = obviněný/ žalovaný, doličná věc [vozidlo ap.])
- viz kriminál, diskriminace
inkubátor spec. kryté zařízení pro nedonošené děti
líheň
inkvizice býv. církevní vyhledávání, fanatické vyšetř. a přísné trestání kacířů - mučení, stětí, lynč., upálení
- viz Husité, mučení, právo útrpné, kacíř, odpustky
inlej zubní vložka - čep do kořene zubu
[onlej = kousací ploška
korunka = nastavený zub
můstek = spoj. korunky zubů
implantát = nový zub]
inovace zdokonalení, přetvoření v novovýrobek s lepšími parametry
inovovat, inovační
insekt [insect] hmyz
(insekticid = chem. prostředek k ničení hmyzu = desinsekci)
- viz asanace, deratizace, desinfekce
inseminace umělé oplodnění [užívané inseminátory v býv. JZD u chovných krav]
- viz připustit
insert vložit, vsunout
náhrada, příloha
- viz inzerát
insignie symboly [u králů regálie] jsou odznaky/ žezla hodnosti a hodností určené moci světských či církevních osob [včetně akademických ap.]
insolvence neschopnost splácení závazků, nedostatek prostředků
- viz bankrot, konkurz, oddlužení, solventnost, splátka
inspekce, inspektor, inspektorátkontrola, dohled, dozor
dozorce, policejní hodnost
úřad
[OŠI = okr. školní inspektor]
inspicient pomocník divadelního režiséra [zajišťuje včasné nástupy herců a správný průběh představení]
inspirace vnuknutí nápadu/ ideje k tvoření
- viz nápad
instance jistý [základní či vyšší] org. stupeň řízení [úřadu/ instituce]
- viz instituce
instinkt, instinktivně vrozený pud, vnuknutí, tušení [tzv. “šestý smysl“]
pudově
- viz vnímat, smysly
instituce orgán/ organizace, úřad, soubor právně upravených vztahů mezi lidmi
spolek/ -čnost, společenství, svaz, unie
institut = ústav, určitá oblast práva ap. [inst. vydědění aj.]
institucionální = úřední
institucionalizmus = ekon. a sociolog. směr vývoje společnosti k institucím
instradace souhrn všech opatření k zajištění plynulé [železniční/ lodní aj.] přepravy [voj.] vlaků, převozů a transportů, s popisem trasy
instrukce návod, pokyny, předpis, klíč, manuál, součást programu
(instruktáž = předvádění, školení
instruktor = cvičitel, učitel, školitel, trenér/ kouč)
instrumentář, instrumentářkapomocník/-ce [lékaře apod.] pomáhající s instrumenty
- viz inštrumenty
insuficienceslabost, nedostatečnost, selhání činnosti, neschopnost plnění
insultace fyzické napadení [fackování ap.]
- viz invektiva
inštrumenty nástroje, nářadí, pomůcky
(instrumentace = práce s přístroji, orchestrace [rozpis hud. díla pro jednotlivé nástroje orchestru])
intarzie umělecké vykládání dýhami (ornamenty, obrazy z přírodních [různě zbarvených] dýh aj.)
- viz fornýr, kořenice
integrace sjednocení, svaz, splynutí ve vyšší celek, začlenění, zapojení
(matem. - výpočet integrálu)
integrovat = funkčně spojit, včlenit
- viz čip, štepování
integrita neporušenost, nedotknutelnost, celistvost [věcná, územní, mravní]
zcelení/ spojení do urč. celku)
intelekt rozum, nadání, schopnost myšlení a racion. poznání
(intelektuál = moudrý člověk, vzdělanec, [slang. intoš])
- viz automat, dálkoměr, genius, IQ
inteligent, inteligence, inteligentní člověk schopný řešit nové/ složité situace
vrstva vzdělanců, schopných konat kvalifik. duševní činnosti
umělá intelig.
- viz genius, IQ, IT, robot
intence úmysl, rozsah, zaměření/ směrování [v těchto intencích by se mělo …]
intendanturabýv. voj. intendanční služba = řídící orgán hospodářsko-správní služby u vyšších velitelství [pečovala o fin. hospodaření, ubytování, zásobování potravinami, výstrojí (ne však zbraněmi) apod.]
vrchní dozor, vrchní správa [dříve hlavně divadelní], intendant
intenzifikacezvýšení produkce zvětšováním kapacit, zvyšováním výkonnosti a snižováním nákladů
intenzivní hospodaření
- viz extenzivní
intenzitasíla, mohutnost, množství
[intenzivní hospodářství = zvyšování produkce účinnějším využitím/ soustředěním zdrojů, výrobních sil, vědy a techniky]
intenzita zvuku, záření, světla, proudu, dopravy
prostř. zvyš./ snižování úrovně na příslušnou mez - výkon/ příkon/ clonění/ tlumení
- viz rezonance, extenzivní
interakce vzáj. komunikace/ ovlivň./ působení mezi účastníky a programem/ činností stroje [komunikace se strojem signály/ mluvou]
vzáj. reagov. osob ap.
interes, interesantní zájem
interesantní = zajímavý, vzbuzující zájem, pozoruhodný, přitažlivý
1    2    3    4    5    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist