Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 195    

1    2    3    4    5   
i to to hovorový souhlas
ovšemže
IČ/ dříve IČO"dokum. pole ""Identifik. Číslo Organizace""/ firmy - z rejstříku ARES, Obchodního r., r. Min. spraved.., r. Živn. úřadu, atd., k nahlédnutí u přísl. gestora
"
idea idol = vzor, fetiš, ideál
vůdčí cílová myšlenka, nápad [smysl, význam, pojem, podstata]
ideál/ -izace = vytvář. pojmů a abstrakcí
představa/ vize vysokého/ vznešeného až nedostižného cíle/ popisu něčeho v lepším světle, než skut. je
- viz idea, idealista, idealizmus, ideologie, idol
idealista vyznává, že prvotní byl duch před hmotou (Jde o zákl. filosof. otázku: Co bylo prvotní, hmota nebo myšlení?)
- viz materialista, filozofie
ideální absolut. dokonalý, výborný, přesný [ideální rovina, stav aj.]
- viz ideologie, idyla, vůdčí
idem detto/ dtto, totéž, právě tak
odkaz. zkratka
(item = rovněž, dále, krom toho)
identifikaceidentifikování = zjištění totožnosti dle dokladů, rozlišení změn: osob/ zločinců, mrtvol
identifikační postup/ služba/ údaje/ data/ předměty/ metody/ přístroje
- viz identita, autentický, daktyloskopie, konspirace/ utajení/ maskování, kriminalistika
identita(z lat.) úplná stejnost/ shodnost
totožnost: identita dvojčat či sériových výrobků
národní identita
zjistit identitu = o koho jde, kdo to je, mat. totožnost
identický = totožný/ stejný/ shodný
- viz autentický, identifikace
ideologie ucelený filosofický i obecný výklad života společnosti, ze kterého vychází politický program určité skupiny, soubor základních tezí
soustava myšlenek, teorií, představ a názorů na svět/ společnost, [politický] směr vývoje [levicový, pravicový, liberální aj.] a konkrétní cíle [liberalismus, socializmus, fašizmus, nihilizmus atd.]
ideologii [kapitalistickou či komunistickou aj.] nelze zničit, nejvýše zakázat
idiot trotl (z něm.), blbec, bemák, hlupák, slabomyslný člověk, kretén, mešuge
- viz blb, cvok, debilita, demence, imbecil, moron
idol vzor/ modla, zbožně uctívaná osoba [např. platonická/ sžíravá láska]
(paradigma = příklad, vzor/ model, typ
disciplinární matrix)
idyla selanka, spokojený život [na klidném místě], takový příběh/ román/ film
hudební skladba klidného rázu
idylka
- viz idea, cit
igelit UH nepropustná [průsvitná] fólie/ plast [na ubrusy, sáčky, pláštěnky do deště, obaly aj.]
iglú eskymácký [eskymáci = inuité] kupolovitý nouzový přístřešek ze sněhových bloků
(kupole/ kopule = kupovitá klenba, např. chrámová)
ignorance[úmyslné] přehlížení dobrých i zlých skutků/ činů, návyků a zvyků, nedbání předpisů/ slibů, úmluv
nevšímavost
- viz ignorant, delikt
ignorant neznalec, nevzdělanec či vzpurný rebel odmítající dobré rady/ příkazy/ předpisy/ zákony [také po špatné zkušenosti]
- viz ostrakismus [úmyslně] nebrat v úvahu, přehlížet, [vzpurně] pomíjet
- viz dlabat, ignorant japonské umění aranžování květin, také známé jako kadó
pravoslavný či řeckokatolický obraz
ve výpočetní technice graf. symbol umožňující spuštění určité akce
logo
- viz piktogram, erb, punc zobrazovací elektronka V.K.Zworykina, s kterou r. 1924 sestrojil první televizi
- viz CRT
ignorovat [úmyslně] nebrat v úvahu, přehlížet, [vzpurně] pomíjet
- viz dlabat, ignorant
ikebana japonské umění aranžování květin, také známé jako kadó
ikona pravoslavný či řeckokatolický obraz
ve výpočetní technice graf. symbol umožňující spuštění určité akce
logo
- viz piktogram, erb, punc
iktus úder
náhlý těžký záchvat, úžeh, mrtvice
i. paralytický - náhlé ochrnutí
- viz angína, stenóza, šlak, TIA
ilustrace obraz apod. doprovázející text knihy
doprovodný příklad k přednášce
názorné svědectví
ilustrovat [připojit obraz/ příklad], ilustrátor
iluze mylná představa/ vjem, vidina/ sen, přelud
poruchy myšlení/ emotivity [bludy, apatie, neklid, strnulost]
- viz halucinace, hypnóza, emoce, psychóza
image (imidž) obraz, představa, působení na dojem [vylepš. vzhledu/ přitažlivosti], prezentace/ reklama
imaginace fantazie, obrazotvornost, představivost
(imago = stadium hmyzu
dospělý hmyz)
- viz image, imaginární
imaginární pomyslný, neskutečný, vymyšlený, zdánlivý, fantaskní [přeludně fantastický]
- viz eskamotér, fantas, hypotéza, simulace, virtuální, utopie
imbecil imbecilní, slabomyslný
- viz idiot
imitace napodobenina/ náhražka (imitovat = napodob., opičit se
imitátor = napodobitel)
- viz surogace, šolichat, iluze, parodie, burleska, plagiát
imobilizér osobní obranný prostředek [omamuje el. jiskrami aj.]
(cibetka, kasr aj. = kapesní obranná stříkačka odporné omamné kapaliny)
impedance komplexní odpor [složený z reálné (pracovní) a imaginární (jalové) reaktance]
- viz indukce, kapacitance, reaktance
imperativ (lat.: rozkaz. způsob) naléhavý požadavek, příkaz nestrpící debatu
základ přirozené morálky {dle Kanta}
imperativně/ -í
- viz impérium
imperátor císař/ kajzr/ car/ král (dědičný titul/ vlastník), vojevůdce/ dobyvatel
viz imperativ, imperium
imperialismus nejvyšší stádium kapitalismu
svou expanzi obhajuje šířením civilizace, kultury, ekonomické prosperity, lidských práv nebo demokracie
hlavní cíí: ovládnout strateg. území, získat levné suroviny, prac. síly a maximální vliv, rozšířit odbyt výrobků, zvýšit zisk a celk. majetek
- viz impérium
impérium (pův. nejvyšší výkonná moc ve státě
empire = říše) císařství/ království/ říše včetně závislých území/ držav
- viz kolonie, provincie, respekt
impertinence netaktnost, nestoudnost, neslušnost, drzost, troufalost
- viz troufnout si, truc
implementovat začlenit/ včlenit/ realizovat
implementace = analýza zadání a zavedení/ začlenění [programu] do procesu uskutečňování úmyslu/ činnosti
implicitní výchozí [předem nastavený/ zahrnutý], obsažený, ale nevyjádřený přímo
nikoli zjevný/ samosebou se rozumějící
- viz explicitní
implikace vyplývání z, sklon k
podmíněný výrok: pokud/ jestliže - pak z toho plyne
implikovat = tíhnout/ přiklánět se k něčemu
imponovat mocně zapůsobit, vzbuzovat obdiv a úctu, působit silným/ dobrým dojmem [líbit se]
- viz impozantní
impotence neschopnost plození potomků
impotent
- viz kastrace, potence, potenciál, frigidita
impozantní imponující, nádherný, vznešený, líbivý, přitažlivý, velkolepý, úchvatný, budící obdiv, monumentální, ctěný, ušlechtilý, distinguovaný
- viz imponovat
1    2    3    4    5    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist