Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene I

Počet nalezených zmínek: 195    

1    2    3    4    5   
intermezzo vsuvka, vložka, mezidobí
mezihra/ hudební skladbička
příhoda přerušující děj/ vedlejší/ akcesorní událost
internace, internovat nucený pobyt na určeném, vykázaném místě
internační tábor s dozorem
- viz koncentrace
internacionální mezinárodní [lat. natio = národ]
internacionál/ -ista = mezinár. reprezentant [sportu aj.]
uznávaný ve světě
int. organizace, značky
INTERNET celosvětová [inf. a komunik.] počít. síť na bázi systému UNIT [web = World Wide Web, „světová síť“ pro aplikace i. protokolu http]
- viz net, web
interpolacemetoda zjišť. přibližn. výsledku [při zpracování dat se k již zjištěným hodnotám bodů dopočítávají další body, z nichž se funkce skládá – např. k zvětš. zobraz. bodů digit. obrazu, ap.]
vsuvka v textu
- viz aproximace, hašování
interpret hudebník jenž interpretuje/ hraje skladbu
vykladatel, překladatel, realizátor/ výkonný umělec, řečník, herec/ aktér aj.
druh počítačového programu [interpretuje zápis jiného programu]
(interpretace = způsob podání/ přednesu/ předvádění/ vysvětlení)
interpunkce háček, čárka/ kroužek/ přehláska/ vlnovka [tilda], pomlčka, odsuvník, uvozovky, čárka/ tečka/ dvojtečka, vykříčník, závorky
- viz symbol
interrupce přerušení těhotenství, umělý potrat/ abort
interval rozsah hodnot daný dolní a horní mezí
i. 1:1 až 10 = prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva, nona, decima
- viz prima, prefix
intervence, intervenovat požadavek/ přímluva
voj. i./ anexe = náhlé vniknutí/ zábor/ násilné obsazování a opanování cizího území
okupace
- viz diktatura, totalita, ultimatum
interview novinářská akce s významnou osobnosti, osvětlování dotazů
(akce instituce k informaci a dotazům novinářů = brífink)
- viz brífink 38
intifáda (arabsky) procitnutí, probuzení, povstání, vzpoura, rebelie, otřes - k zbavení se „vrchnosti“
intimní důvěrný, soukromý, erotický, sexuální
(intimní osvětlení/ styk)
intolerance netolerantnost, nesnášenlivost, nerespektování práv
- viz pardon, tolerance
intonace úprava správného nasazení zvuku, vyladění a zabarvení tónů nástroje
melodie řeči
intravilán zastavěná část obce s infrastrukturou, příp. s prolukami [bez neobydlených oblastí patřících obci]
- viz extravilán, katastr
intriky lsti, pikle, pletichy, čachry, postranní a nečestné jednání, úskoky, dějová zápletka
intrikán, intrikovat, čachrovat, pletichařit
- viz ostrakismus
intro-/ intra- [lat] předpona dovnitř
intramuskulárně [o injekci] = do svalu, intravenózně = do žíly, subkutánně = podkožně
lékař internista
- viz IN, extra-, proluka
introdukce zavádění druhů rostlin a živočichů do prostředí, kde se přiroz. nevyskytují. (Reintrodukce/ repatriace je znovuzavádění druhů do míst dřív. výskytu)
introvert samotář, tichý, přemýšlivý, na venek nespolečenský člověk, obrácený spíše do sebe
- viz extrovert, melancholik
intubace zavedení trubice do vnějšího nebo vnitřního otvoru v lidském těle
- viz klystýr, kolonoskopie, laparoskopie
intuice tušení
i. jde skrze známého do neznáma
i. je schopnost vědět beze slov, vnímat pravdu bez vysvětlování [schopnost vnímat a vyhodnocovat skryté skutečnosti a souvislosti mimo čas i prostor]
tzv. šestý smysl/ náhlé/ bleskové pochopení, poznání/ odhad
- viz instinkt, sensibilita
invalidita neplatnost
zdrav. omezení - [částečné/plné] - smyslová či tělesná vada s omezením pohyblivosti a výkonnosti
- viz validita
invar slitina železa a niklu [s malou tepelnou roztažitostí]
invaze náhlý vpád na území protivníka [k podmanění území, prac. sil]
napadení organismu parazity ap.
náhlé stěhování živočichů
- viz anexe, anšlus
invektiva napadení, výpad, osočení, slovní nebo písemná urážka/ útok/ pohana
- viz insultace, lemra, mamlas …
invence nápaditost, důvtip, vynalézavost, zvl. v umělecké tvorbě
- viz nápad, intuice
inventář obsah věcí
inventarizace/ inventůra = kontrolní účetní soupis a porovnání s minulým stavem
inventární číslo/ značka věci
- viz fundus
inventor vynálezce
měnič/ střídač = el. přístroj převádějící ss. napětí/ proud na střídavé/ -ý [hlavně u zdrojů ss. napětí - akumulátory, voltaické el., ...]
inverze zvrat/ obrat/ opak, přemístění/ převrácení [teplota vzduchu v určité vrstvě stoupá, hromadí se škodliviny {smog, netáhnou kamna}]
- viz smog
investor kdo investuje/ vkládá kapitál do určité aktivity, často s cílem budoucích výnosů
(investigativní = pátrající/ vyhledávající, dotěrný/ vlezlý [novinář])
inzerát placené oznámení či reklama/ poutač v [denním] tisku/ internetu
inzerovat/ nabízet, lákat zákazníky
inženýrink inženýrství
politika [v dílčích oborech/ postupech]
iOS mobilní operační systém užívaný v mobilech iPhone, v iPadech aj.
iPad multimediální PC-tablet [s iOS, fotoaparátem/ video, gyroskopem - k práci s formáty novin, knih, foto/ videí, hudby, videoher …]
- viz iOS, PC, tablet
ipso facto (lat.) už tím
tím samým faktem
(ipso iure = na základě zákona/ ze zákona samého/ bez dalšího)
- viz eo ipso
IQ intelig. kvocient, úroveň inteligence osob [IQ vyšší než 115 = vyspělá inteligence, pod 70 = ment. retardace/ oligofrénie/ slabomyslnost]
- viz genius
irigace výplach [ústní, poševní, střevní, žaludeční]
zavlažování pozemků
irigátor = přístroj k výplachům
- viz klystýr
iritace dráždění/ vytočení, zaujetí, šíření vzruchu, rozrušení, narušení rovnováhy [“jeho chování mne irituje až k extázi“]
- viz extáze, provokovat, rozrušení
ironie humorné vyjádření protikladem, posměšek, nadsázka, zvýraznění absurdity situace
ironické poznámky ne každému srozumitelné
- viz satira, fraška
1    2    3    4    5    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist