Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene L

Počet nalezených zmínek: 356    

1    2    3    4    5    6    7    8    9   
lobby vlivná skupina, jejíž členové [podnikatelé, vlády, sněmovny] sdílejí určité cíle a ovlivňují kuloáry, změny, či zákony, které mají vliv na tyto cíle
- viz burza, kuloár, makléř
lobování boj za zájmy určité skupiny, lanaření ap. [většinou za úplatu či zvýhodnění]
- viz lobby, lobbizmus, protekce, korupce
locozde, v místě [míněno např. s dovozným na nádraží ap.]
(locus = místo, na uvedeném místě [kde je citát, místo pro pečeť aj.]
- viz L.S., pečeť
lodička (voj.) čepice ohrnovací přes uši
ahojka = lehká skautská čapka nechránící uši
malá loďka
veslice - pramice, bárka aj.
lodyha (caulis) nadzemní nedřevnatý stonek bylin, nesoucí listy [listy má po celé délce
stonek přetrvává jen jedno vegetační období]
- viz stvol
lodžie (loggie) otevřené sloupoví, krytý balkon nevyčnívající z průčelí domu
logaritmus(matem.funkce) logaritmus je exponent, na který musíme umocnit základ, abychom získali dané číslo
(y = log[a] . x [čteme „Logaritmus čísla x o základu a“]
(logaritmus dekadický [log] má jako základ 10, kdežto log. přirozený [ln či lg] má jako základ Eulerovo iracionální číslo [e] s přibližnou hodnotou 2,718 281 828 …
L. umožňují převádět složité výpočty na jednodušší, např v kryptologii)
- viz hašování
logika myšlení vedoucí k urč. závěrům
formální věda, zkoum. způsob vyvoz. závěrů [logické závěry]
(nelogičnost = nesmysl)
- viz racionalita, stoik
logistika provázaný systém přepravy a [týlového] zásobování, zabezpečovaný managementy
býv. zasílatelství
idealist. směr v logice
symbolická logika
logo graficky upravený název/ zkratka/ značka podniku, TV stanice, instituce apod., též ve formě ikony, razidla, reklamního štítu/ panelu aj.
loch (něm.) otvor/ díra)
arest/ vězení, šatlava, lapák, basa/ báň, cela, vězeňská kobka/ samotka, (rus.) ťurma
- viz šatlava, trestnice, gárňák, detence
lojovice lojová svíčka na svícení [svíčky bývají hlavně voskové a parafinové]
(zapalovací svíčka u zážeh. motorů zapaluje výbuš. směs el. jiskrou)
lok doušek vzduchu/ nápoje
loknout/ polknout, nalokat/ nadýchat se
lokace poloha/ místo
(lokalizace = zjišťování/ hledání míst [lokalizátorem ap.], omezení šíření požáru [ne uhašení])
(lokál = mluvnický 5. pád
oddělená hostinská místnost v restauraci
lokální = místní [umrtvení]
lokálka = místní dráha])
- viz alokace, radar, GPS, diskrétní, dislokace, separace, privat
lokalita něčím význačné místo na zem. povrchu [naleziště nerostů, určitých rostlin, sídliště/ místo sloužící veřejným účelům ap.]
- viz loco
loket délková míra - pražský l. = 0,59391 m (etalon ve dveřích pražské radnice
látro = 2,366 m = 4 lokte
předloktí
pohrůžka [já mu to eště ukážu/ /spočítám, uvidí zač je toho loket - dostane na pamětnou/ pětadvacet na zadek]
pažní kloub
předloktí
ulna = loket. kost)
Loket = hrad u K. Varů
lokny vlnité dám. účesy [vlasy se navinou na natáčky a po uschnutí zůstanou stočené, či jen navlněné
užívá se i gulma/ kulma]
- viz gulma, účes
lokomobila pojízd. parní stroj/ součást orací soupr.
(lokomotiva/ lokotraktor = kolej. taž. stroj - parostroj./ el./ motorový/ dieselelektr.)
- viz drezína, dřevoplyn
loktuše velký šátek na hlavu a ramena, užívaný i k nošení (trávy) na zádech, příp. jako ranec [uzlík] na holi přes rameno, apod.
- viz klokánek
lolita japonský módní styl mladých [vychází z porculán. panenek - krajky, různé kombinace barev, stylů/slohů]
lom povrchová jáma/ stěna k těžbě hornin/ uhlí
(kamenolom, zalomená/-ý čára/ hřídel, lomenice, lomení rukama, lomítko
zlom děje/ počasí)
řeč lámanou češtinou ap.
(obrazně: přijde doba lámání chleba [ukáže se pravda])
- viz šachta
lomcování násilné kývání
(lomcovák = větší pohár/ sklenka lihoviny)
lomenice ozdobnými prkny obedněný štít domu
lón (z něm.) výdělek, mzda, plat, služné [denní l., týdenní l., měsíční l., gáže
akord/ od kusu]
- viz akord, přidávačka, nádeník
lont venkov [„zítra budu na lontě“]
- viz panství, rustikál, exteriér
lopatka ruč. nářadí - voj. polní l., lopata na uhlí, smetí aj.
(scapula) zádová trojúh. kost horní končet. obratlovců
[dostat soka na lopatky = cíl „zápasu“]
lorňon brýle s postranní ručkou [často skládací a nošené jako medailon na řetízku]
(brýle se skřipcem [na nos] = cvikr)
- viz brýle, binokl, lupa, optický
los cenný papír loterie [je-li číslo losu vylosováno, majitel vyhrává - peníze, věc, zájezd apod.]
loterie, loto, hod kostkou aj. hry
říz. osudu
(losovací [automatické - vzduchové ap.] zařízení)
- viz tiket, tah, hazard, terno, vlček
loub, louběpodkroví/ půda, altán, pod/ podloubí [průchozí stíněný prostor v přízemí či v ochozech aj., oddělený od okolí sloupy/ pilíři/ živ. ploty]
- viz pergola
louč hořící smolnička (tříska, štěpinka) v nástěnné konzole k osvětlení, případně nesená jako pochodeň či k rozdělání ohně
louda pomalý člověk, loudal, opozdilec, všecko mu dlouho trvá
- viz liknavec
loudit škemrat o obdarování
- viz mámit, škemrat
louh sodný (zast., též natron) hydroxid sodný, silně zásaditá anorganická žíravá/ leptavá sloučenina [zdraví nebezpečná]
- viz loužení
loukoťdřevěná špice (paprsek) spojující hlavu kola s obvodovým věncem loukoťového kola povozu/ kočáku aj. [později i automobilů]
- viz hrot, zatahování
loumek zákolník, pojistka - výkovek tvaru T k zajištění kola na ose povozu
stejnou funkci plní drátěná aj. závlačka
- viz segrovka
loupačka pracovnice/ stroj na loupání strom. kůry (pro koželužny), brambor (pro kuchyňskou potřebu)
[jídlo: brambory „na loupačku“]
ruční loupáček
loupák loupavý rohlík, druh bílého pečiva
(výlupek společnosti = kdo se něčím špatným odlišuje od většiny)
loupání o-/ loupání/ zbublinkování nátěru [nesoudržný povrch aj.], l. ovoce či bramboru = odstranění slupky/ oloupání
l. v kříži = bolest
- viz slupnout 55
louskat dobývat jadérka z ořechů - klešťovým louskáčkem ap.
louže dočasná mělká povrchová stojatá voda
kaluž/ loužička = rozlitá tekutina [např. od psíka aj.
tratoliště = rozlitá krev]
velká louže = (slang.) moře
1    2    3    4    5    6    7    8    9    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist