Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene S

Počet nalezených zmínek: 1025    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26   
střemhlavpád svisle po hlavě/ předkem dolů [nejen letadla, třeba i cen, akcií ap.]
- viz taran, kamikaze
střenkakrycí/ ozdobná část rukojeti, jílce, pouzdra (kapes. nože, osob. zbraně, břitvy, držadla - z růz. mat., např. kostí, paroží, {eben.} dřeva, UH)
střepu keramiky - zákl. hmota výrobku: pórovitá, hutná, slinutá, bílá, barevná zemina
(střepy = rozbité/ nakřáplé sklo, keramika, střepiny granátu)
střevícelehké botky do tance, společnosti apod., střevíčky
střevo(intestinum, enteron) úsek trávicí trubice, navazující na vrátník žaludku a končící řitním otvorem
zvířecí střívka se užívají jako vnější obal jitrnic, párků, salámu
(slang.) střeva = vnitřek něčeho, střevo = nemotorný člověk/ nešika
střídastřídání [služby aj.
např. služba mimo střídu jako druh trestu, stř. stráží, směn/ druhu práce apod.]
- viz třídka
střídačkamísto/ lavice vedle hrací plochy pro momentálně nehrající hráče
(pod. též trestná lavice)
střihnáčrt/ rozvržení dílů látky (např. střihy na šití oděvů)
přerušení děje [např. při sestřihu filmových/ zvukových aj. záběrů/ řetězců/ dat]
(střihání/ zkracování/ oddělování čehokoli nůžkami
s. ušima/ nohama aj.)
střihání plechů, vlasů, rouna/ vlny, živých plotů apod
střižna
střihandafešanda, pěkné děvče
- viz lepá, děvečka
STSbýv. strojně traktorová stanice, zajišťující zemědělské práce zejména pro zem. družstva
traktor = zemědělský tažný/ pracovní stroj [s doplňky]
studstydlivost, cudnost
nestyda
ostouzet někoho, zostuzený/ pomluvený, dělá ostudu/ vostudu a nestydí se [„má z vostudy kabát“]
- viz prudérie
studiekratší pís. odb. rozbor, souhrn zkušeností z urč. oblasti zkoumání
výtvarný detail k budoucímu dílu
studiomístnost k nahrávání, úpravám a vysílání zvuk. a obraz. záznamů
experimentální zkušebna/ scéna/ studio oděvní módy či jiných novinek
- viz ateliér
studiumdůkladné seznamování s tématem/ učební látkou, problémem
teoret. či praktické školení ve školách/ kurzech
soustavná osob. příprava
studna[studně] zemní zdroj [spodní] vody
artézská studna = vrtaná [osazená trubkou]
- viz gejzír, pramen, proutkař, vodní plocha
stuppevný zachytitelný bod při zdolávání skalní stěny aj.
[stupátko k snadnějšímu na-/ vy-/ -stupování]
stupeň = schod, úsek míry
- viz madlo
stupeň"stup, schod, článek/ dílek nějaké sestavy/ soustavy/ stupnice, stupátko, stupínek [školní aj.], stupňo-/ -vý/ -vitý [např desetistupňové pivo -""desítka""]
vstup, výstup, rozestup, sestup
- viz katarakt"
stuporstrnutí pohybů, dochází k setrvávání ve strnulých, často i nepřirozených polohách
provází psychické poruchy [schizofrénie]
stvol(scapus) bezlistý a nevětvený stonek někt. vyšších rostlin nesoucí květ nebo květenství
- viz části rostlin, dužina, květenství, lodyha, třeň
stvůranestvůra, obávaný tvor [např. Lochnesská příšera]
- viz drak, saň, čert, hydra, obluda, chiméra, monstrózní
styčnýs. orgán/ delegát s právem projednání určených záležitostí
styčné body v plánrch/ mapách aj.
stykdotyk [přímý, těl./ pohlav./ přátelský, ústní, vzáj. kontakt, tel. ap. spojení, spoj lepený/ svařený/ šitý ap.], styčný [orgán], stýkat se s čím, místo styku ap.
stykačdruh el. spínače [ručně, elektromagneticky (příp. pneumaticky aj.) ovládaný spínací přístroj]
styl(hist.) ráz, sloh
(s. hudby
s. stav., liter., jednání, plavání
stylistika, stylizovat [text/ dopis]
styling = úpravy
crawl = kraul [plavec. styl])
- viz dyzajn, motýlek
sub-pod-, dole/ nižší/ menší než [např. subkomise, subtropický
subkutánní = podkožní [injekce aj.]
- viz arci, ex-, vice-, intro-/ intra-, kontra-
subdominanta(hud.) čtvrtý stupeň diatonické stupnice [na tomto tónu postavený akord]
- viz diatonická stupnice, akord
subjektjedinec, věc
subjektivní = vlastní/ nevěcný, předpojatý, zaujatý, jednostranný názor/ stanovisko
subjektivizmus = osobní názor/ cítění
- viz objekt
sublimaceskupenská přeměna [pevná látka se mění na plyn bez tání/ kapalné fáze]
s. se užívá k čištění chem. látek
při dostatečně nízkém tlaku sublimujevětšina látek [např. jod, led, oxid uhličitý
i za mrazu prádlo uschne]
 (opakem s. = desublimace)
- viz vaporizér
sublimní(zastarale) jemný/ zjemnělý, vznešený
subordinaceslužební podřízenost
podřazování, subordinační vztah
porušování subordinace se trestá
subsidiaritarespektování pravomocí organizačně nižších úrovní [např. veř. správy]
substance1. podstata, neměnný základ, trvalý subjekt
2. hmota, látka
3. substantivum = podstatné jméno
substituce(obecně) náhrada/ záměna čehokoli čímkoli, např. zboží, léků, - jedněch znaků/ řetězců jinými atp.
- viz krypto-, supl, surogace
substrátbáze, podklad, základ, živná půda (k šlechtění/ pěstování čehosi)
- viz hydroponie, klíčení, roubování
subtilníútlý, štíhlý, drobný, jemný, něžný, křehký, lámavý, tenký, podrobný
(opakem je obezita/ tlouštka)
- viz šus, vyžle, obézní
subtrakceodčítání [např. rozdílu obrazů před a po užití kontrastní látky]
- viz digitalizace, RGB a CMYK
subvencepomoc, podpora
fin. pomoc [dotace] z veř. prostředků na konkrétní účel popužití
sudeťáciNěmci z čes. pohraničí [něm. zv. Sudetengau] přivtěleného r. 1938-1945 k něm. říši [Deutsches Reich] - názvy ztratily právní platnost
sudičkypohádkové věštkyně/ kmotřičky udílející dary do života
(přisuzovat cosi/ nadat čímsi)
sudlicehist. zbraň sedláků [podob. vzpřímené kose]
- viz hist. zbraně
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist