Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 291    

1    2    3    4    5    6    7    8   
emeritní[zkratka em.] vysloužilý, bývalý, zasloužilý pracovník/ funkcionář/ specialista
- viz ex-
EMGelektromyografie [druh neurologického vyšetření těla]
- viz EEG
emigrantutečenec, vystěhovalec, vyhoštěnec, vyhnanec [z vlasti do ciziny]
- viz azyl, diverze, disent, disident, exil, migrace, renegát
emir, emirátstředovýchodní/ orientální monarcha/ -istický stát
- viz monarchie, royal
emisartajný vyslanec, vyzvědač, agent
emiseemitování/ vydáv. [tiskovin aj.], uvád. do oběhu [e. bankovek, známek, akcií ..]
škodl./ příměsi-imise/ smog v ovzduší
(emitent = vydavatel)
- viz edice
emitovatvydávat, vypouštět
[emitor = elektroda tranzistoru]
- viz emise, tranzistor
emoceproces prožívání/ hnutí mysli
pohnutí/ dojetí/ vzrušení/ cit/ nálada/ afekt/ vášeň
emocionální = citový, náladový
- viz anxióza, anticipace
empatievcítění se do prožitků druhého
- viz sympatie
empirie, empirickýzkušenost/ -ní, opřený o pokus [všechny přírodní vědy, např. empirické vzorce pro výpočty]
empiricum = získané zkušenostmi
- viz sloh, vzor
emporaarchitektonický prostor s klenbou nebo sloupy, otevřený oknem nebo arkádou
tribuna
emulace, emulovatnapodob. činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení
schopnost programu [zařízení] napodobit jiný program [zařízení]
- viz emulátor, simulace,virtualizace, virtuální [trenažér aj.]
emulátorSW umožňující běh PC programů na jiné platformě [architektuře, operačním systému], než pro kterou byly původně vytvořeny
emulace je spec. virtualizace [teoret. lze libov. výpoč. prostředí emulovat v libov. jiném - starý program lze užívat v novém prostředí]. - viz PC, SW
emulgacepříprava emulze mech. rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin
(emulgátor = činidlo/ látka usnadňující emulgaci)
emulze[disperzní] soustava těžce mísitelných kapalin
- viz disperze, emulgace
en face(ánfas) pohled zpředu
(en masse [án mas] = vcelku, dohromady
[v konfliktu nezúčastněný civilista])
- viz profil, gros, masa
encefalitidazánět mozku, zapříčiněný především virovou infekcí. Může být však způsobena také bakteriemi, parazity, atd. V mnoha případech dochází k poškození nejen mozku, ale také mozkových plen, kdy vzniká tzv. meningoencefalitida [přenášejí členovci - savci, klíšťata]
- viz cefalo-, meningitida, obrna
encefalopatiepostižení mozku [příznaky: zapomětlivost
porucha řeči, reflexů a vědomí - desorientace, zpomalené reakce] při jaterním selhání
nedostatek vitaminu B1 ap.
enciánbylina hořec
názvy horských hotelů, aj.
encyklikapapežský okružní list [oběžník] adres. původně biskupům, dnes zpravidla i kněžím a věřícím na celém světě
- viz bula, ferman, memorovat, demarše
encyklopedievědecké dílo se systematickým/ soustavným výkladem věd. oborů
naučný či překladový slovník
- viz didaktika, tlumočení, translace
endo-předpona ve významu dovnitř/ uvnitř [např. endoprotéza, endogenní]]
- viz exo-
endogennívnitřní, z vnitřní příčiny
(geol.) souvisící se zemským nitrem
(exogenní = vnější, z vnějších příčin)
- viz endoskopie, exo-
endoskopievyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů
vyšetř. přístroj [endoskop = trubicový optický přístroj - příp. s kamerou pro zobrazení vnitřku dutin]
enelogznalec vín
ochutnávač [dégustér]
- viz koštovat, perzistentní
enemaklystýr [klizma k proplachu střev]
- viz colonoskopie
energiečinorodost, ráznost, odhodlání, vitalita
míra pohybu hmoty ve všech jejích formách/ přeměnách
fyzik. stavová veličina - síla - schopnost hmoty/ / látky/ pole konat práci
rozeznáváme e. kinetickou/ pohybovou a konfigurační/ potenciální/ klidovou, které jsou schopné vzájemné záměny
jaderná[atomová] e. = energie, exist. a uvolňující se z jader. reakcí {štěpení} v atom. jádře]
většinu energie užívané na Zemi představuje solární energie[slun. záření a radiace] vznikající jad. přeměnami ve Slunci
- viz Joule, Volt, turbína, induktor, konvertor, atom, pohon, práce, příkon, výkon, radiace
Enigmapřenosný něm. šifr. stroj z 20. stol. k utaj. předáv. zpráv
název časopisu/ magazinu
- viz kryptologie
enklávacizí území obklopené územím vlastního státu
- viz zóna, oblast, dominium, departmán, teritorium
eňo-něňolíbivé/ pěkné/ chutné
enormnínenormální/ abnormální/ odchylný
- viz abuzér, norma
ensbytí, bytost, podstata, jsoucno
(ego = já
entita = jsoucnost/ to, co existuje [i jako abstrakce])
- viz egoista, sámek
entitalibovolný objekt (osoba, zvíře, věc či jev) reálného světa, zachycený v datovém modelu
entita musí být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na nich
- viz abstrakce, ens
entlovatzaobroubit, obšít, obnitkovat, začistit okraj textilie proti otřepu
- viz lem, obruba, třásně
entomologiezoologická věda zabývající se studiem hmyzu
entomolog
entropieneurčitost systému
matem. obor [počítání s limitami]
míra neurčitosti náhodného procesu/ pravděpod. možn. stavů soustavy/ systému [počasí aj.]
- viz kongruence, vakát
entuziasmusbožské/ svaté nadšení, elán či zápal
stav člověka, do něhož vstoupilo božstvo
- viz iniciativa, verva
environmentalizmusfil., sociolog. a politologická teorie, zabývající se vztahy mezi vnějším [přírodním] prostředím a společenským vývojem
- viz živ. prostředí
environmentální(z angl. čti invajrnmentální) týká se vztahů k životnímu prostředí
- viz ekologický, životní prostředí
enzymsložitá chemická látka bílkovinné povahy působící jako katalyzátor biochemických reakcí
ferment
(léčení pomocí enzymů = enzimoterapie)
1    2    3    4    5    6    7    8    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist