Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
dispozice1. rozmístění, rozestav./ uspořád.
2. směrnice, pokyny
disp. právo k manipul./ mání
3. sklon, zdr. náchylnost, překážky
- viz pozice, indispozice
disproporceneúměrnost, nerovnoměrnost, nepoměr
(proporcionalita = poměrnost, úměrnost dílů/ částí k celku, k potřebám rozvoje ap.)
- viz porce, proporce
disputacerozprava, debata, odborná diskuze
- viz diskuse
disruptoryhormonálně aktivní látky, schopné narušovat hormonální komunikaci mezi buňkami organismu [např. DDT či endosulfan mohou napodobovat účinekestrogenů
Vinclozolin nebo linuron buňkám blokují schopnost přijímat signály androgenů, ap.]
viz estrogen
dissonancenesoulad, neshoda
opak konsonance
- viz akord, konsonance, kakofonie
distálnívzdálenější (opak = proximální/ bližší)
distance(dyštanc) angl. range, mileage, spacing, remotion, millage) = vzdálenost [např. úsek tratě], dálka, interval, mezera, odstup, sankce [např. neúčast na 3 zápasy ap.]
distančnívzdálený, mající odstup, dálkový
vymezovací [podložky k vymezení vůle hřídele apod.]
distingovaný, distingvovanýjemný, uhlazený, ušlechtilý
distinguovaný/ -gvovaný
- viz imponovat, impozantní
distinkcehodnostni označení na uniformě [pecky, rakvičky, 2. a 5. -cípé hvězdičky, proužky/ prýmky aj.]
epolety (nárameníky)
(šarše = hodnostní stupeň
obchodní značení)
akt vědomí, odrážející rozdíl mezi prvky vědomí [počitky, pojmy ..]
- viz prýmky, voj. hodnosti, trikolóra, šarše, obchod, rakev
distorzepodvrtnutí kloubu
- viz torze
distribuce, distribuovánírozděl. a dodávání/ šíření/ rozvoz [zboží aj.] s využitím dostupných sítí
distributor = dodavatel, dealer [dýler]
- viz logistika, dealer, výroba, obchod
diško(slang.) diškrece [dar od cesty, za úsluhu, zpropitné ap.], dýško
- viz almužna, diskrétní
dišputátrozhovor (od disputace = učená hádka, [„proti gustu žádnej dyšputát“]), rokování
- viz diskuse
dištanc[časový] odstup/ délka, omezení/ vyloučení (má dištanc na 3 zápasy apod.)
řízení/ zásah na dálku [na dištanc])
(distance = úsek [tratě])
dítě štěstěnyMá či získá nač si zamane
vše se mu daří podle přání a vůle, aniž by se muselo více snažit
narodilo se v příznivém postavení hvězd a prostředí
- viz osud
divasubreta/ zpěvačka, vynikající divadelní/ operní umělkyně - prima donna [v baletu primabalerína]
- viz star, miss, balet, prima
divadelní formyburleska, groteska, skeč, šantán. písně, kabaret, recitace, rytmodeklamace, tanec, zpěv, aktovka, agitka, fraška, scénka
divanpohovka s opěradlem, fotel/ lenoška/ sofa
- viz lenoch, ušák
diverzezáškodnictví, podvracení/ rozvracení
[v ideologii - snaha potírat vžité kladné a vnucovat své i cizí nesprávné názory {vlivem na média ap.}]
(diverzant = záškodník)
- viz gerila, kriminál, legální, odboj, podzemí, renegát, špion, terorismus, underground
diverzifikace(z lat. diversus, rozmanitý a facere, činit [diverzita]) rozlišování, rozrůzňování, členění, mnohotvárnost, rozšíř. počtu
nástroj marketingové strategie a výrobkové politiky, zaměřený na nové produkty a nové trhy
[např. rozčleníme-li investice na více segmentů, nebudou výnosy na sobě tolik závislé a sníží se i rizika]
dividendadůchod akcionáře plynoucí z vlastnictví
podíl z rozděleného zisku
- viz akcie, tantiéma
divinacevěštecký dar, věštění, výklad horoskopu
- viz horoskop, orákulum
divístypogr. název pro pomlčku [krátká vodor. čárka], spojovník/ rozdělovník, mínus, tiret
(existuje řada dalších typogr. znaků [závorky, uvozovky aj.])
divizeorg. jednotka ve sportu aj.
oddělení, oborově vyčleněný - samostatný org. celek podniku ap.
vojskový operační svazek
- viz svazky, divís
divizna(verbascum) na 350 druhů této dvouleté byliny až 2,5 m vysoké [užívaná proti kašli, chrapotu, při zánětu průdušek, astmatu]
divočinadivoká příroda, d. rostoucí/ množící se [porost, havěť], d. zvěř [produkty z ní]
divoši, divokost, nevázané chování [nekázeň ap.]
- viz civilizace, progres
dizertacevědecké pojednání [podklad pro udělení akademické hodnosti]
dizertační práce studenta VŠ
- viz oponent
dizonanceopak rezonance a disharmonie, tj. drsný/ nepříjemný souzvuk tónů - nevyladění
(Kognitivní disonance je stav mysli, který vzniká rozporem mezi dvěma kognicemi, např. mezi postoji [znalostmi, vírou, chováním] a skutečným stavem věci)
- viz harmonické tóny, kognitivní, rezonance
díždřevěná [pekařská] nádoba k mísení chlebového těsta kopistem
dížka - nádoba k ručnímu dojení dobytka
djing, dýdžej(DJ) scratchování [turntablismus] = ozvučování [repr. technika, tvorba setů, mixáž - práce dýdžeje = rozšíř. funkce býv. diskžokeje o moderní formy]
dlab[tvarovaná] díra (pro čep, dlabaná/ vrtaná do dřeva dlátem či strojem [datel zobákem]), (dlabanec = [slang.] jídlo [nadlábnout se])
- viz šlic
dlabatdlátem tvořit dlab pro čep
ignorovat [„na to dlabu“ = kašlu na to, nezajímá mě to]
nadlábnout se = najíst/ nacpat se
- viz dlab
dlahadřevěná či jiná plochá podpěra k fixaci zlomenin apod.
- viz ortopedie
dlaňplocha ruky s předloktím se označuje jako palmární volární, opačná [hřbetní] část ruky jako dorzální [na noze podobně - plantární a dorzální]
- viz části těla
dlaždicekamenné či keramické aj. tvarované desky/ -tičky/ dlaždičky/ obkládačky/ dlažební kostky
dláždění, dlažba, sanitární použití [toalety, koupelny aj.]
dlení, dlítiprodlévat, dlít, bytí/ být/ nacházet/ zdržovat se
mezičas/ -zidobí
prodlení = zmeškání času/ splátky [s pokutou]
- viz expirace - viz expirace, mdloby, modlení/ -litba
dloubatšťourat [prstem, nástrojem] do něčeho (za účelem odstranění/ vyškrábnutí něčeho [suchého z nosu, rozinek z moučníku aj.])
- viz dlabat
dlouhý nos1. vizuální zmenšení nosu dosáhneme vhodným líčením – mejkapem a pudrem, nebo si necháme udělat plastiku
2. dl. nos jako posměšek naznačujeme prodloužením nosu vpřed rukama s rozevřenými prsty za sebou
- viz kiš-kiš
DNA
 1. DNA:
  • makromolekula - deoxyribonukleová kyselina [DNK], nositelka genetické informace všech organismů [kromě některých nebuněčných virů s RNA s kovalentními vazbami].
  • DNA je hlavní složkou chromatinu [směsi nukleových kyselin a proteinů], je uložena v jádře buněk rostlin a živočichů, kóduje a zadává buňkám jejich program a ovlivňuje celý organismus
  • u každého jedince je jiná a nezaměnitelná, co umožňuje jejich identifikaci i z pravěku
  • tvoří dvojitou antiparalelní spletenou šroubovici propojenou můstky a má poločas rozpadu asi 521 let
  • snese teplotu i přes 100 stupňů C
  • lidský genom [souhrn lidské jaderné DNA] obsahuje 3,1 milionů párů bází
  • lidstvo je schopno provádět cílené změny v genetické informaci (v pořadí nukleotidů v DNA) a ovlivňovat tím některé vlastnosti organismů, čím tyto genetické modifikace způsobují revoluci v biotechnologických odvětvích
  • - viz daktyloskopie, pakostnice, regma, RNA
 2. dna:
  • pakostnice - je nemocí metabolismu a většinou se týká mužů
  • revmatický zánět kloubů, způsobený nadměrnou koncentrací kyseliny močové
  • - viz metabolismus
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist