Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 556    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   
diabetesnemoc - úplavice cukrová/ cukrovka
- viz cukrovka
diabetikcukrovkář, osoba postižená úplavicí cukrovou (diabetes)
diaboložonglovací pomůcka tvaru přesýp. hodin [na provázku s hůlkami]
diabolky = oblíbené střelivo do vzduchovek
diadémdrahocenná čelenka/ ozdoba hlavy [s drahokamy]
diafragmaclona, membrána
přepážka, mezistěna, blána
- viz membrána, šaltr, plenta, závěrka, filtrace
diagnostikaproces rozpoznávání [např. nemocí]
testovací technika
- viz test
diagnóza(z řec. dia-gnósis, roz-poznání, rozlišení, vyšetření) - soustavné určování a klasifikace zejména nemoci, případně i poruchy nebo poškození dle symptomů (příznaků)
číselník diagnóz MKN-10
- viz www.ciselnikdiagnoz.cz
diagonála, diagonálníúhlopříčka/ úhlopříčný směr [z jednoho rohu do protějšího rohu]
(srovnej: vodorovný-horizontální, svislý-vertikální, diagonální-příčný)
diagramgrafické nebo schematické znázornění nějakého děje, procesu
v matematické statistice znázornění četnosti jevu
diakritikad. znaménka písmen v latince [vlnovka/ tilda, přehláska, tečka, čárka/ háček/ kroužek, stříška, ocásek .... „Husova“ nabodeníčka]
- viz alfabeta, interpunkce, symbol
dialektický materialismusvěda o zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení
dialektikavěda o zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení
rozhovor, polemika, odhal. a překonávání rozporů/ protikladů na základě poznání a vývoje
(dialekt = krajové nářečí)
dialogrozmluva, střídavě pronášené řeči dvěma mluvčími, debata s argumentací k dojednání záměru
opak monologu
- viz koncil, monolog, preambule
dialýzaoddělování od sebe látek s různou rozpustností a velikostí
hemodialýza [krevní dialýza] - čištění krve při selhání ledvin pomocí dialyzačního monitoru
diametr"průměr [zn. ""D""
diametrální = opačný, protichůdný, protikladný, vzáj. si odporující, stojící na opačném pólu [světlo - tma, život – smrt
diametrální rozdíl]
(poloměr [zn. ""r""] = vzdál. kružnice od jejího středu [= zn. ""s""])
obsah kruhu [P] = ? . r2
obvod kruhu [o] = 2. ? . r
- viz Ludolfovo číslo"
diapozitivfilmové/ skelné políčko v rámečku [k promítání diaprojektorem]
- viz epidiaskop, dia, promítání
diasporarozptýlení
náboženská etnická skupina/ podskupina na cizím území
část rostliny zajišťující oddělené rozmnožování
- viz etnický, spora, kasta
diatonická stupnice(hud.) Durová a mollová tónina jsou tzv. diatonické tóniny [každý tón je od sousedního tónu vzdálen o jeden nebo o dva půltóny]
- viz stupnice, tónina
diatonika(hud.) skladebný sloh opírající se o tónovou soustavu diatonické stupnice
možnosti diatoniky rozšiřuje chromatika
- viz tónika, chromatika
diblíkpokušitel, vyzývavé veselé stvoření [děvče/ mládenec]
(smrkáč = usmrkanec [protivný dětský vzpurný komentátor/ provokatér])
didaktikateorie vzdělávání/ učení
(edukace = výchova)
- viz encyklopedie, praxe, teorie
diecézebiskupství, území spravované biskupem
- viz biskup
diesel(dle něm. vynálezce Diesela) dieselový/ vznětový motor [spaluje naftu či mazut]
dietynáhrada cest. výloh při služ. cestě
(dieta = léčebné opatření - omezení konzumace někt. pokrmů nemocnými)
- viz dia
diference, diferenciálnírozdíl, rozpor, neshoda
diferenční = roz-/ -dílný/ -dílový/ -lišovací
mat. dif. počet, metoda, rovnice
diferenciace = rozliš., rozrůznění
- viz diferenciál, indiferent
diferenciálskříň s převodovým ozubeným ústrojím [přenáší sílu z motoru na kola vozidla a umožňuje jim otáčení různými rychlostmi]
skládá se z talířového kola, satelitního kola, vstupního hřídele, kuželového kola, výstupního hřídele a planetového kola]
aby se kola ve složitém terénu neprotáčela, lze dělení poměru otáček blokovat
(matem.) nekonečně malý přírůstek proměnné veličiny
- viz převodovka, spojka
difrakceohyb
(ohyb vlnění vznikající při průchodu otvorem nebo kolem překážky)
diftériezáškrt, závažné infekční onemocnění [vyvolané Corynebacterium diphtheriae]
difuzeproces rozptylování se částic v prostoru [pohyblivé částice difundují až vyplní celý prostor, takže vyrovnají koncentraci]
[difuzéry se užívají např. v technice [spal. motory, k fotoblesku], kadeřnictví [fén s difuzérem], proti komárům [kapesní bezbat. difuz. chránič] aj.
digestořodsávač pachů aj. [nad kuch. kamny, v laboratoři ap.]
digitalizacepřevod analogového [=spojitého] signálu na digitální - číslicový
- viz digitální, numero, písmo
digitální(angl. digit = palec, prst, cifra, číslice) číslicový
prstový, prováděný prstem
dikdržitel investičních kuponů z období privatizace národního majetku v ČR [1992,1994]
dík, díkyděkuji = poděkování, (slang. = děkan)
[angl. Thank you
něm. Danke schön
franc. Merci bien
rus. Spasibo
it. Grazia tante
špan. Gracias]
maď. Köszönöm önnek]
- viz DIK/ dik, gratias
dikcesoubor výrazových prostředků, technika/ modulace řeči [fonace, artikulace, výslovnost, resonance, melodika hlasu, rychlost řeči, užívání pauz], způsobvyjadřování jedince/ skupiny
- viz rétorika
dikobraz(Hystrix) africký hlodavý noční savec - býložravec s porostem bodlin, jimiž se brání
živí se ovocem, kořínky a hlízami
délka do 900 cm, váha do 30 kg
diktafonpřístroj k nahrávání/ přehrávání zvuků/ hovorů s výměnným médiem = např. kazetou [příp. s pedálem k posuvu média při přepisu na stroji aj.]
diktátnařizování/ projev totality, přikáz./ „mušená“ činnost nestrpící odporu
hlasitá mluva/ čtení za účelem zápisu slyš. textu
nadiktovat, dikce, diktátor
diktaturaneomez. státní moc
politi. panství jednotlivce, třídy či skupiny společnosti
d. proletariátu = stát. diktát vůči poraž. skup. při přechodu k socialismu
dilataceroztažení/ zvětšení materiálů vlivem teplotních změn [aby nedošlo k zborcení staveb/ kolejí aj. vytvářejí se umělé dilatační spáry]
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist