Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 492    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
reklama [přitažlivé/ atraktivní] lákadlo na zákazníky [k návštěvě/ nákupu/ účasti, aj.]
druh propagace/ nabízení něčeho
[náklady na reklamu jsou odpočitatelné z daní]
- viz manekýn, reklamy, letáky,
reklamace námitky na vady zakoupeného zboží/ služeb dle zákonů a záručních podmínek, žádost/ žaloba k odstranění vad, výměně věci či vrácení ceny
reklamy plakáty
prospekty, nabídky
bilbórdy = stožárové aj. rekl. tabule
TV, světelné/ zvukové/ pohyblivé r., masky s alegorickými vozy aj.
rekomando (Recomando) pošt. dopis [za vyšší porto - doručení do vlastních rukou]
- viz expres, porto
rekonstrukce znovunastrojení/ znovuvytvoření určité situace a šetření zavinění
uvedení do pův. stavu
přepracování/ přestavba
rekonvalescencezotavování
období od vymizení hlavních příznaků nemoci do plného uzdravení [práceschopnosti]
rekonvalescent
rekreace odpočinek, oddech, osvěžení, duševní i tělesná rehabilitace
- viz rehabilitace, ROH, wellness
rekruti voj. povolanci/ branci a nováčci [noví/ naverbovaní adepti/ čekatelé v útvaru, legii, klanu, ap.]
(slang.) bažanti, holubi, regruti
- viz odvod, verbuňk
rektifikace oprava/ korektura, zpřesnění (např. zaměřovače)
(chem.) mnohonásobná destilace
rekuperace zpětné získávání tepla [rekuperátor - přiváděný vzduch se předehřívá teplým odpadním vzduchem a příp. akumuluje
podobně lze chladit]
rekurence návrat, opakování, souvislost
výskyt starš. příbuz. forem organizmů
(právo) rekurent = stěžovatel
(mat.) r. vzorec, posloupnost
- viz repete
rekurs stížnost/ odvolání/ návrat
rekurzivní = neomezeně opakovatelný [funkce, která volá sama sebe]
- viz kurs, rekurence, repete
rekviem smuteční skladba na liturgický latinský text
rekvizice vymáhání a zabírání věci z moci úřední, např. pro potřeby vojska, nebo za mimořádných okolností [zrekvírování vozidel aj.]
- viz asent
relace vyhražený čas vysílání, pořad určený k vysílání/ opakovaný
(být s něčím v relaci = odpovídat požadavkům/ předpisům)
relaps návrat aktivity nemoci
- viz reziduum, relikt
relativita vzájemný vztah věcí (např. r. výška = od základny k temeni [ale absolutní výška = od hladiny moře k temeni], atp.)
relativizmus názor o podmíněnosti (relativitě) poznání hodnot nebo morálních norem
relativní hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý [pohyb]
(opak relativního = absolutní)
- viz relativita, absolutní
relaxace duševní a fyzický odpočinek, uvolnění, respirace, znovunabrání sil
relaxování, odreagování od zátěže
relé elmagneticky aj. ovládaný svazek přepínacích el. kontaktů
relevantní podstatný, závažný, důležitý, rozhodující
(irelevantní = bezvýznamný, nepodstatný, vedlejší)
reliéf svrchní plocha zemské kůry, plasticita - geografie - r. krajiny
reliéfní sochařské zdobení plastikou - mincí, stěn domu]
- viz terén
religion, religiozita(religium) náboženské vyznání, církev
relikt zbytek/ pozůstatek / stopa minulosti, reziduum
- viz delikt, rekapitulace, relaps
relikvie ostatky, pozůstatky světců a jejich předměty
(relikviář = cenná schránka s relikviemi [např. v Bečově n. T.])
reluta (relutum) peněžitá náhrada za naturální dávky [při služ. cestě platby za byt, stravu, jízdné po předložení účtenek]
relutární peněžitá
[např. relutární restituce - místo zabaveného majetku se vyplatí hotovost]
rely (rally/-e) sport. závod [silniční i terénní]
druh automobilových soutěží, které se konají na běžných komunikacích nejrůznějších úrovní
(Rallye Dakar patří k největším a nejznámějším off-roadovým [= terénním] závodům na světě [motocykly, čtyřkolky, automobily a nákladní auta])
remake [rimejk] předělání, nové zpracování či pozměněná verze [díla - výrobku, filmu, hry, písně]
remanentní zbytkový [magnetismus]
- viz permanence, relikt, reziduální
remcat reptat, odmlouvat, jevit nespokojenost
nechuť se podřizovat
- viz rebelantství
reminiscence vzpomínky, ohlas
práce se vzpomínkami [výměna dobových zkušeností, výstavy, publicita, setkání [hobby] seniorů aj.]
remise vymizení příznaků a projevů nemoci
vracená poštovní zásilka
(remitenda = [vracené] neprodané výtisky novin/ časopisů/ knih)
remíza nerozhodný výsledek hry, pat, plichta
vozovna (tramvají aj.)
(remízek = osamělý lesík, hájek
nástupní ostrůvek/ refýž)
- viz remise, refýž
remont, remonta mladý kůň (ve výcviku)
remorkér loď s mohutným pohonem, určená k tlačení, tažení a vyprošťování nákladních aj. plavidel
- viz lanovka
remuláda pikantní kuchyňská omáčka/ majonéza
remunerace mimořádná peněžní odměna mimo pevný plat [jako benefit k vánocům, výročí, rozloučení, ap.]
- viz benefity, mzda, výpalné
renderování (anglicky rendering) proces, v němž ze zadaných dat vzniká cílový obraz (počítačová grafika)
- viz polygrafie, tisk
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist