Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene R

Počet nalezených zmínek: 492    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
referát org. složka úřadu aj.
posouzení/ hodnotící zpráva
(referent = pracovník referátu/ referující
reference = shromažďované informace)
referendum plebiscit, lidové hlasování [ke státní orientaci - změnám ústavy apod.]
- viz aklamace, petice
reflekt, reflektovatčinitel odrazu
schopnost odrážet/ zrcadlit, jevit zájem o něco, usilovat o něco
vzít v úvahu/ přijmout [nabídku]
anti-/ reflexní/ -xivní [pomůcka, nátěr]
reflektor = světlomet, druh vyzařovací antény
reflektovat / souhlasit s nabídkou
- viz reflex
reflex odraz/ zrcadlení
r. = odezva organismu na vnější podnět
reflexní = založený na reflexi [odrazivosti, např. odrazky/ značky]
reflexe = přemýšlení/ úvaha
reflexoterapie = léč. rehabilitace (působením na periferní receptory)
- viz reflekt
reforestace (angl. forest = les) projekt metropolitního ozeleňování/ zalesňování ap. v zástavbě
- viz hájenka
reforma náprava chyb dle možností - využití zkušeností, vědy a reálných kapacit, s cílem zlepš. stavu
reformizmus = názor o možn. zlepš.
- viz Hus Jan
reformky (zastar.) teplé dámské delší spodní kalhotky [bombarďáky]
refrakce lom světel. paprsků, elmagn. vlnění nebo zvukových vln po projití rozhraním, vlivem přitažlivosti ap.)
refrén (Refrain) opakující se část písně či textu básně vkládaná za každou sloku/ verš
refundace náhrada výdajů
refundovat/ proplatit [osob. náklady aj.]
- viz diety, režie
refýž nástupní ostrůvek/ remízek městské aj. dopravy
- viz perónka
regál stojanová police, štelář
- viz fach, registr
regenerace obrození, obnovení vlastností, součástí ap
(r. tepla, vzduchu, kovů, buněk a tkání
obnova fyzických a psych. sil po námaze)
regenschorisbormistr, dirigent pěvec. tělesa/ sboru
- viz chór, koloratura, POČ
regent zástupce panovníka, správce panství
region, regionální týkající se místní/ určité oblasti [r. zpravodajství]
(na rozdíl od religion = náboženství/ církev)
- viz rex, regent, rejža
registr rejstřík, archiv. systém, seznam [abecední, číselný, oborový přehled]
- viz rejstřík 85
registraturatruhlíky, trezorové skříně, regály aj. [k uložení evidencí aj.]
registrovat zaznamenávat/ brát do evidence/ evidovat, brát cosi na vědomí
označovat reg. čísly aj.
zakládat do složek/ map/ šanonů
- viz archiv
reglement předpisy, nařízení, pravidla, jejich soubor
etické a reglem. povinnosti - dbát, aby užívané postupy byly v souladu s platnými reglementy
- viz regule
regma revmatismus, artralgie - společné klinické označení pro bolesti kloubů a svalů
- viz artróza, hexenšus, pakostnice [dna], kombucha
regres právní postih [proti vinníkovi]
[pojišť.] právo na náhr. škody
- viz regrese, represe, sankce
regreseútlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj
jedna ze statistických metod ekonomie [opakem regrese = fixace, progres]
- viz fixace, progres
regulace usměrňování [dopravy, vod. toku, dodávky/ výroby spotřeby atp.]
(voj. regulovčík se směrovkou/ praporky = směrník
aut. regulátor)
regule směrnice, pokyny, pravidla, předpis/ řád, rozkaz/ příkaz, dispozice, instrukce, klíč, vademecum/ rukověť, kuchařka, poučení, rada/ doporučení, návod/ manuál, statut, stanovy, nařízení, výnos, výzva, vyhláška, edikt, zákon/-ík, charta, bula, ukaz, pakt, dohoda, smlouva/ závazek
regulérní (od regule) běžný, dle pravidel, pravidelný, obvyklý, odpovídající normálu [např. r. vojsko {ne domobrana, ani povstalecké}, r. poměry]
rehabilitace navrácení cti, bezúhonnosti, znovunabytí práv a majetku, navrácení poruš. funkce, nápravné cvičení, prevent. r.- nápravné lékařství/ lázeňství
rechna odkládací police na stěně či v dopravním prostředku, často s háčky k zavěšení oděvních svršků
- viz ostění, regál, fach
recht (z něm.) správný, pravdivý („máš recht“= pravdu, správně)
vpravo
rejd zařízení [s ojí či volantem] k zatáčení/ řízení směru jízdy vozidla
rejdovat = řídit směr povozu
rejdit něčím sem a tam
rejdovák = druh tance
rejda přístavní kotviště
rejdař = majitel/ provozovatel lodí
rejnok (Batoidea) paryba kosočtver. tvaru lovící na moř. dně [parejnok elektrický používá k lovu elektrické výboje – usmrtí i člověka]
rejpal nespokojenec, kdo vše kritizuje, pomlouvá a vyvolává rozepře/ spory
rejsek truhlářské nářadí [ryje rysku v nastavené vzdálenosti od kraje]
(rejsek obecný [Sorex araneus] drobný lesní savec)
rejstřík, rejstříky(registr) evidenční záznamní pomůcka
přepínače zvuku varhan/ harmonií ap. [volba sad píšťal urč. barvy a vazby zvuku {až desítky tisíc píštal v nástroji}]
(klasic. píšťalové/ plátkové hud. nástroje jsou nahrazovány digitalizovanými aparaturami)
- viz archiv, korgista, syntezátor, registr, varhany
rejža (slang.) režisér/ tvůrčí umělecký pracovník (film, rozhlas, divadlo, nahrávací studio apod.)
rejžák rýž. kartáč k drhnutí prkenné podlahy apod.
koště/ košťátko s násadou/ držadlem k zametání (oba typy z tvrdé rýžové slámy)
rejže rýže, obilnina [„být v rejži“ = prohrát]
- viz burizony, obilniny, rejžovat, suši
rejžovat plavením zlatonosného písku získávat zlato
rýžoviště
(přeneseně: získávat z něčeho majetek
propadnutí = „spadnutí do rejže“/ přijít o majetek)
rekapitulacezopakování, shrnutí/ souhrn, krátký přehled, zpětný pohled, ohlédnutí
zrekapitulovat
repetitorium = látka k opak.
- viz retrospektiva
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (6MB, verze 06.11.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist