Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene P

Počet nalezených zmínek: 1232    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30   
producent výrobce či zhodnotitel produktů [těžař, zemědělec, továrník, filmař, rejdař ap.]
producírovatprodukovat, předvádět/ dělat reklamu, procházet se
produkce výroba [výrobek/ tovar/ dílo] pro odbyt
nadprodukce = chybné plán. výroby
koprodukce = spolupráce
reprodukce = cykl. obnov./ opakov. výroby
produkční funkce v distribuci kultury
profese zabývající se poskytováním/ využíváním produktů a organizováním doprovodních programů
- viz market
produktivní schopen produkovat/ vyrábět
plodný, tvořivý, výnosný/ úspěšný
(opak neúspěšný, neproduktivní)
profanace zneuctění, znevážení, znesvěcení, banalizování, profanování, zprofanování
profesionál profík, vyškolený odborník, osoba provozující činnost za výdělek
(opakem je laik/ amatér/ diletant, činnost je mu koníčkem/ zábavou)
- viz laik
profil pohled z boku
popis/ charakter osoby/ výrobku/ zboží
profilace = vývoj, tříbení vlastností
vy-/ profilovat [dávat tvar, zaměřovat šířku/ délku území]
obraz/ popis materiálu [plochý, čtvercový, znázornění objektu v řezu aj. ]
- viz en face
profit prospěch, zisk, užitek
[profitovat = získávat, vydělávat na něčem]
(akvizice = získání, nábor, přírůstek
[akvírovat = získávat, nabírat, brát])
profylaxe prevence, opatření k předcházení nemocem a poruchám [očkování, hygiena, asanace
kontrola a údržba zařízení]
profylaktická prohlídka
prognóza předpověď [dle pozorování, porovnávání, sledování/ statistiky, vývoje stavu, zkušeností a nejnovějších věd. poznatků]
prognostický, prognózista
programátor kdo se zabývá počítačovými programy
(krokovací p. jako mechanický díl stroje [např. pračky
p. řízený děrnou páskou aj.)
- viz NC, PC
progres, progrese postup/ zvětšení/ pokrok/ vzestup/ růst/ zhoršení
(progresivita = úspěšnost, užití pokrok. metod VTR
progresivní [myšlení/ řešení/ daň]
pokrokový, II. předbíhající dobu, roz-/ vy-/ -víjející se, rostoucí, postupný, pokračující, vzestupný
(opakem progrese = degrese)
- viz VTR, regrese, fixace
prohazovačka větší masivní drátěná [různě hustá] síť v rámu se vzpěrou - k ručnímu prosívání písku či hlíny a odstraňování kamene z nich
prohibice úřední omezení výroby, prodeje, dovozu a vývozu některých výrobků, zvláště alkoholických nápojů + zvýš. cen
- viz embargo, libri prohibiti
projekt úmysl, návrh, jakýkoliv plán [i grafický, výpočty] - (nesprávně scénář)
konstrukční/ org./ realizační dokumentace
projektování = konstruování zámyslu
projektant = tvůrce projektů [konstruktér, architekt, ekonom, politik …]
projektor promítací přístroj, kinematograf [k promítání filmů]
projekce = promítání [optika/ foto/ kino]
- viz scéna, biograf, epidiaskop, projekt
projmutí projmout/ zúžit
zúžení šatů
proklamace různé druhy slavnostních prohlášení [charty, manifesty, výzvy, vyhláš. závazku, deklarace apod.
mezinár. dokument: Charta lidských práv]
prokurátor státní zástupce/ právní žalobce [dozor nad zákonností]
80
prokurista [obch.] zmocněnec příkazce, oprávněný neomez. jednat za podnikatele/ mandanta v rozsahu plné moci
(mandantář = pověřenec mandanta)
proletariát kapitalismem vykořisťovaná, zbídačená vrstva formálně svobodných občanů, postupně revoluciovaná bojem za rovnoprávnost a socialismus
proletarizacezbídačování, deklasování středních vrstev, buržoazie, rolnictva a inteligence za kapitalismu, spojené s přechodem do řad proletariátu
proletář nemajetný/ chudý pracovník/ dělník prodávající svou prac. sílu za mzdu k obživě rodiny, často bez práce a bytu
- viz asketa, komuna, revoluce
prolízka překračovací, skrytý či otevřený průchod nebo průlez plotem/ zdí ap. (i pro slepice, psa)
prolnout prolínat - [změna zobrazení, postupné/ náhlé změny ap.]
prolínání/ průsak vody skrze spáry/ praskliny/ póry
proláknina = prohlubeň
prolog úvodní část, úvod, předmluva
(prolegomena = úvodní stať/ spis uvádějící do zákl. problem. určitého vědního oboru
propedeutika = úvod/ průprava)
prolongace prodloužení platnosti dokladu/ povolení/ lhůty
proluka nezastavěná parcela v intravilánu [uvnitř obce]
- viz intro-, intravilán, katastr
promile jeden díl z tisíce, tisícina celku [1:1000 = 1 ‰]
- viz procento
promiskuita (promiscuus = směsice) smíšenost, nevázanost
partnerská nestálost, časté střídání sex. partnerů
- viz sukničkář, prostitutka
promoce akt slavnostního udělení akademického nebo vědeckého titulu/ hodnosti
ukončení vysokoškolského studia
promoční síň/ hosté…
promotérčlověk, který připravuje sportovní utkání nebo společenské akce [zabývá se hlavně získáním publicity a propagací samotné akce, má odpovědnost]
promptní pohotový, rychlý, okamžitý, s patra/ bez přípravy
(v hudbě - emprompty [Impromptu od F.Chopina - V náladě], improvizované, náladové)
pronájem majitel pronajímá objekty [byty, garáže, pole ..] do smluv. nájmu [nájemce může dle svolení dále brát koho do podnájmu]
- viz činžák, pacht, poplatky
pronto honem, ihned, rychle
( presto = velmi/ tuze rychlé tempo)
propad, propadnutínepostoupení do vyšší třídy
proboření se dolů
úřední odnětí věci/ jmění/ majetku pro neplnění povinné péče/ plateb
divadelní propadliště
- viz aukce, vydržení
propaganda veřejné šíření myšlenek, názorů s cílem získat ideové přívržence
(propagovat = doporučovat
propagace = reklama)
- viz reklama
propašovat utajeně přepravit neproclené/ zakázané zboží [paš] kontrolní zónou
pašerák = kdo pašuje
- viz clo, paš, kontraband
propeler vrtule
lodní šroub
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist