Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene G

Počet nalezených zmínek: 183    

1    2    3    4    5   
gáza mul, obvazový materiál, fáč
gazda zemědělec, rolník/ sedlák [selka, gazděna]/ statkář/ chalupář, hospodář [šafář/ správce na statku/ zem. usedlosti]
- viz rolník, chalupář, ekonom
gáže služné, pravidelný plat
gážista/ rentiér - osoba pobírající gáži/ rentu
- viz apanáž, důchod, penze, renta
gebíry práva/ nároky k řešení/ zasahování ve věci [z titulu funkce/ pověření aj.]
- viz mandát, akreditace
gejša japonská profesionální společnice
gejzír hloubkový pramen s nepravidelnými erupcemi/ výstřiky vody
příp. s kašnou/ bazénem
- viz fontána, pramen, šprůdl, vývěr 29
gel rosolovitá hmota, želé [potravina, léčiva, kosmetické přípravky]
- viz agar, pudink, sulc, želatina
gembler návykově závislý hráč, gambler, karbaník
- viz karban, džekpot
gemináta zdvojená souhláska nebo písmeno
gemini = dvojčata
- viz dvojhláska, hlásky
gen jednotka dědičnosti
geneze = vznik/ zrod/ vývoj/ původ
dědičnost = heredita
- viz DNA, genetika, genius, genomika
gender(džendr; genus = rod) pojem ze společenských věd z konce 20. století z kulturních rozdílů dělby práce mezi muži a ženami [jsou-li pohlaví a gender ve shodě, je jedinec heterosexuál; nejsou-li ve shodě, je jedinec transsexuál [cítí se být opačným pohlavím]
genderové hledisko pohlaví - např. vyrovnaných příležitostí mezi pohlavími apod. [tím se zabývá FFUK - katedra genderových studií]
- viz feminizmus
generace pokolení, soubor osob, jež se narodily a dospívaly přibližně v téže době [g. stupně]
(vy-/ generovat = vytvářet/ postupovat [podle urč. schématu])
generalizace zevšeobecnění pojmů/ zákonitostí
generální = nejvyšší/ řídící orgán [g. ředitel, g. prokurátor, g. rada … ]
- viz vojenské hodnosti
generalizovat zevšeobecňovat, tušit v různých věcech zákonitost/ něco společného
- viz globální
generálka hlavní zkouška/ předpremiéra
generální mapa
žena generála
přepjatá, energická nebo panovačná žena
GO = gen. oprava
- viz retuš, semetrika
generel ucelený/ souhrnný projekt, souhrn opatření
generování matemat. řízený proces postupných změn původních prvků/ veličin do formy nových [užitečných] entit [g. čísel/ kódů aj., zvuků, obrazů, názorů ap.]
genetika věda o dědičnosti
(genetické algoritmy jsou programy určené k napodobování evoluce)
- viz gen, algoritmus, počít. program, heuristika, genomika
geneze [-genese] druhá část slov s výnamem vznik, vývoj, původ, rod
- viz generace
genialita výjimečné nadání, geniálnost
geniální = vynikající [řešení, vynález], mimořádně nadaný, pokrokový, vytvořený geniem
z psycholog. hlediska jde o vrozenou vlohu [rozeznáváme 3 stupně: 1 - nadání, 2 - talent, 3 - genialita]
- viz gen, genius, intelekt, inteligent, IQ, koumák, talent
genitál přirození, pohlavní ústrojí/ orgán-y
- viz gen, penis, přirození, vulva
genius člověk s velkým duševním nadáním a tvůrčími schopnostmi
genialita/ geniální [myšlenka, dílo]
- viz inteligent, IQ, koumák, kvocient, patent
genní [-genní] druhá část složených příd. jmen s významem počátek, původ, způsobující, působící
genocida mezinár. zločin proti lidskosti/ vyhubení národa [„úmyslné a systemat. ničení etnické, rasové, nábož. či národnost. skupiny“]
- viz holocaust
genom veškerá genet. informace ulož. v DNA [u někt. virů v RNA] konkrét. organismu [zahrnuje všechny geny a nekódující sekvence]
genom člověka obsahuje přibližně 20 488 genů
- viz DNA, gen, genomika
genomika [fenogenomika] věd. obor biomedicíny a biotechnologie pro zjišťování sekvencí genomu a definování funkce jednotlivých genů
- viz gen, genetika
geodézie zeměměřictví
geodet = geometr, zeměměřič
(geografie = zeměpis, znázorňování a popis zemského povrchu - různé mapy ap.)
- viz katastr, topo-
geologické doby 2,5-1,5 mld. let Prahory
1,5-0,5 mld. Starohory
500-200 mil. Prvohory [Kambrium, Ordovik, Silur, Devon, Karbon, Perm]
200-60 mil. Druhohory [Trias, Jura, Křída]
60-1 mil. Třetihory/ Terciér - Paleogén [Paleocén, Eocén, Oligocén], - Neogén [Miocén, Pliocén]
1 mil. př.n.l. Čtvrtohory/ Kvartér = Anthropozoikum [Glaciál, Plistocén/ Diluvium, Holocén/ Aluvium]
v Plistocénu se objevil člověk = anthropos
- viz etapy dějin
geometrie jedna z nejstarších matemat. disciplín, zabývající se geom. útvary, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi
- viz 3D, geodézie, topo-, deskript. geometrie
gerila (guerilla) partyzánský boj [gerilové chování - partyzánština]
- viz partyzáni
gerontologie obor zabývající se problémy stárnutí organizmů a chorob stáří
- viz geriatrie
gestoposunek, pohyby [údy, hlavou, rameny, očima ap.]
gestikulace - užívání posunků, posunkové řeči, smluvených signálů, ap.
vztyčený prostředníček a ostatní prsty k sobě sevřené v pěst = urážlivé gesto „Vyliž mi ..“ ap. [lat. digitus impudicus - neslušný prst]
ústní/ písemné prohlášení (kladné gesto, např.: prohlášení o smíru, odpuštění dluhu, ap.)
- viz kód, cíbek, mimika, znaková řeč, Braille, hláska, signál
gestor jednatel/ zástupce s pověřením/gescí
(gesce = pověření k vykonávání funkce/ činnosti v urč. oblasti a rozsahu)
- viz prokurista
gibsonka větší džezová kytara
gigant obr
člověk nebo předmět velkých rozměrů
gigantizmus
enormita/ nadměrná velikost/ nesmírnost
- viz megalománie, mohutný
gilotina popravčí stroj [stíná hlavu]
(jiné: šibenice [k oběšení], el.křeslo [smrt proudem]
dále: smrt upálením, utopením, jedem, zlom. vazu])
- viz popravy
gipsovka druh dlouhé výměnkářské keramické dýmky [vejminkářská fajfka]
(ruka v gipsu = v sádře)
- viz fixní, fajfka, muštuk, pipa
girgle návleky - stehenní/ ledvinové chrániče [sport. kalhotky]
girlandy druh slavnostní výzdoby (řetězce z listnatých větví či chvojí, často s barevnými fábory - krep, pentle)
- viz fángl/ -e
glajcha oslava dosažení rovnosti/ zakončení hrubé stavby domu (vztyčení stromku s fábory)
1    2    3    4    5    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist