Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 274    

1    2    3    4    5    6    7   
expanze, expandovánípřetlak, rozpínání do okolí/ zvětš. objemu až k výbuchu/ explozi
expanzivní
- viz expandér, EXPO, detonace
expedice odeslání
vypravení/ výprava
expediční [sbor]
vyexpedovat/ vypravit/ odeslat
- viz špeditérství
expektoransprostředek ulehčující vykašlávání
expelenty výtažky/ extrakty z potravin [odpad po expelaci se užívá do krmiv]
- viz pokrutiny, ysat
experience zkušenost [nabídky z mnoha oborů k nápomoci řešení, příp. poskytnutí možnosti získat zkuš. v zahraničí aj.]
experiment zkouška/ test/ pokus, ověření vědeckého výzkumu/ bádání
experimentování, experimentální/ pokusný [objekt]
expert, expertiza specialista/ znalec/ odborník
odborné šetření/ zkoumání/ posouzení, dobrozdání/ posudek
(expertní = znalecký/ odborný)
- viz fachman
expirace vypršení doby užitnosti [(angl.) duration = doba trvání/ délka, stopáž pořadu/ filmu, stálost
výdech
expirium/ respirium = oddech. místnost aj.]
explicitní výslovný, přímý, jasný, zřetelný
otevřeně, přímo vyjádřený
explikace = vysvětlení, výklad
- viz implicitní
exploatace hospodářské zužitkování, využití, přechod na jiný režim užívání
vykořisťování
explorace výzkum
průzkum v terénu - rekognoskace
- viz průzkum, rozvědka
explosiva výbušniny, třaskaviny
exploze = výbuch, detonace
- viz munice, pyrotechnik
EXPO/ expozice výstava, předvádění
exp. doba = doba působení/ osvitu/ozáření
(exponování = účast/ podíl/ pomoc/ namáhání
[matem.] exponent)
exponát sbírkový předmět určený k prezentaci/ vystavení/ dokumentaci, příp. k výuce
- viz preparování, EXPO
exponovaný namáhaný, vytížený
(pře-/ exp. film
expozice = ukázka/ výstava/ vernisáž, dávka záření ap.
exponát = vystavená věc
exponent = mocnitel)
expozimetr měřič jasu světla odraženého od fotografované nebo filmované scény [k nastavení optimálního osvitu filmu na snímací kameře]
expozitúra pobočka, filiálka
náhradní řešení - rušený stálý úřad [pošta] funguje omezeně s laickou obsluhou [třeba u starosty]
(expozé = výstup)
expres označení spěšné pošt. zásilky
název pro rychlý dopravní prostředek [rychlík/ bus]
(expresivní = působivé, citový [projev/ vjem])
extatický působený extází [motorikou/ pocity blaženosti aj., např. vztyč. chlupů - husí kůže]
(husí pysky [lůžka brků] extaticky vztyčují brky/ peří)
extáze vytržení mysli, zvýšené smyslové reakce a motorika
(zakázaná návyková droga zhoršující paměť/ vědomí)
- viz extatický, súfizmus
extempore příklad [lat. „extempora trahunt“ = příklady táhnou]
příležitostná poznámka nesouvisející s tématem
hercem přidaná poznámka/ text
- viz pranostika
extenzivní rozsáhle se rozšiřující/ rozpínající [kvantitativní/ pomalý hosp. rozvoj]
- viz intenzita, intenzifikace
exteriér venek, venkovní prostředí, volná příroda, lont
- viz intravilán, extravilán, venkov, chráněně oblasti
exteritoriální(právn.) existující mimo území vlast. státu a smluvně užívané [např. osoby a nemovitosti zastupit. úřadů v cizině]
- viz imunita, kodex, teritorium
externí vnější, zevní, působící zvenku [externí učitel/ spolupracovník, externista]
- viz intro-, extra-
extra- předpona mimo
cosi oddělené, zvláštní/ jiné/ speciální
extrovní/ vycházkový oblek/ hůl aj.
extrasystola předčasný srdeční stah
- viz arytmie
extratovýhra na jedno číslo stojící na určitém pořadovém místě [extrato determinato]
- viz ambo
extravagance výstřednost
nenormálnost
přepjatý/ výstřední nápad/ chování/ vkus = exaltovanost
extravilán nezastavěná, okrajová část obce, příp. se samotami, bez infrastruktur
- viz exteriér, intravilán, proluka
extrémkrajnost, výstřednost, mimořádnost
označení pro maximum i minimum
vystupňování až do extrému
extrémní = krajní [extrémně malý/ drobný či velký]
extrémní funkce – matematický pojem
- viz extrémismus
extrovert člověk společenský/ příjemný
- viz introvert
extrudér protlač. zařízení k úpravě potravin stud. kuchyně [obilovin a krmných granulí
pufováním/ extruzí parou zvětší svůj objem]
- viz pukance
exulant utečenec před útiskem [např. J.A.Komenský]
- viz azyl, exil, introdukce, repatriace
Euler Leonhard Paul (*1707 Švýcarsko, +1783 Rusko) byl průkopnický švýcarský matematik a fyzik
efemérní[např. efemérní status supervelmocí] pomíjivý, prchavý
elektroléčbaléčebná metoda, využívá elektrickou energii různých frekvencí a intenzit [ultrazvuk, interferenční proudy, diadynamik se smíš. proudy ap.] k zlepšení zdravotního stavu
- viz iontoforéza
entitato, co je
něco existujícího, byť jen jako abstrakce
- viz abstrakce, ens
epilepsie(padoucnice, padoucí nemoc, latinsky eufemicky také morbus sacer nebo morbus divinus - svatá nebo božská nemoc) je záchvatovité onemocnění mozku, tedy onemocnění neurologické
- viz padoucnice, psotník, závrať
epitelvýstelka/ krycí tkáň z buněk, kryjící vnější či vnitřní povrchy organizmu [např. žlázy]
- viz cylindr
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist