Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene E

Počet nalezených zmínek: 274    

1    2    3    4    5    6    7   
eufonium (eufonie=libozvuk) žesťový hud. nástroj podobný baskřídlovce [baryton]
(baryton = zvuk střední výšky mezi basem a tenorem
mužský zpěvní hlas)
euforie subjektivní pocit příjemné [tělesné a psychické] pohody, blaženosti, rozjařenost, veselá spokojenost
eukalyptol olej s antiseptickými účinky s kafrovou vůní
(eukalyptus = blahovičník)
- viz francovka
Eulerovo číslozáklad přiroz. logaritmů „e“ = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 471 352 …
(log e = 0,434 294 481 903 251 827 651 128 918 916 …)
Eurozóna(euro oblast) území Evropské unie – EU, států užívajících jako měnu euro [v r. 2015 z dosavadních 28 členů EU užívalo euro 19 států s cca 334 mil. lidí; k nim jsou připojena další i mimoevropská území - cca 210 mil. lidí, celkem tedy cca 544 mil. lidí]
- viz Maastricht
eutanazie usmrcení/ nápomoc k úmrtí nevyléčitelně nemocné a trpící osobě na její žádost, ze soucitu
euthanasie
evakuace vyklizení určených oblastí ohrožených válkou či katastrofou aj.
vyprázdnění
- viz mobilizace, epidemie
eventuální, eventuelní(z lat.) závislý na nejisté, ale možné události
případný/ případně, možný
evidence e. analytická = podrobnější údaje než v evidenci syntetické [účtování závazků aj.]
(seznam/ přehled [evidovaných] věcí/ případů)
e. syntetická = souhrnné stavy a pohyby jednotlivých druhů aktiv a pasiv, nákladů a výnosů za celou účet. jednotku
- viz žurnál
evokace, evokovat vyvolání představy/ vidiny
vzbudit/ vyburcovat vědomí představivosti/ zájem o věc, zrod ideje/ námětu díla
převod kauzy výše
evoluce postupný vývoj, soustavný rozvoj od nižšího stupně k vyššímu, vrůstání nového
evrgrín [evergreen] stará, stálezelená/ oblíbená písnička
- viz golf
Evropská unie (EU) politická a ekonomická unie, kterou od 1.7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel
- viz EU
ex- bývalý [exprezident aj.]
(ex offo = z úřední moci
ex nunc = od nynějška
ex post = po skončení/ dodatečně
ex lege = ze zákona, podle práva)
ex lex = mimo zákon, osoba nepožívající ochrany zákona)
přípitek „na ex“ = naráz až do dna
- viz arci-, emeritní, exit, exnout, vice-, kontra-, sub-
exacerbace zhorš. či nové vzplanutí/ relaps nemoci [kašel, otoky, dušnost, zmatenost, plicní hypertenze]
- viz anémie, astma, ischémie, relikt, reziduální
exaktnípřesný, dokonalý, vědecky doložitelný
excelence čestný titul/ oslovení vysokých státních činitelů např. v mezinárodním styku [„Vaše excelence ..“]
excellent, excellentnívýborný, skvělý, vynikající/ mimořádné vlasnosti/ znalosti, znamenitý
(excelovat = budit obdiv/ přízeň i závist)
- viz brilantina
excentrický umístěný mimo střed/ osu
výstřední
excentrik/ excentrista = výstřední člověk
komický výstup založený na neposlušnosti věcí
excerpce, excerpčnívypisování, pořizování výpisků, výtahu z něčeho
excerpovat - vypisovat, činit výpis
exces" výstřelek v jednání/ projevu, výstřednost, vybočení z mezí, nestřídmost v jídle/ pití
výtržnost
""exces sfér. trojúh."" (=nadbytek) = rozdíl mezi součtem všech úhlů sfér. trojúhelníku a úhlem přímým
"
excitace vybuzení, podráždění, vzrušení, stimulace
- viz stimul, iritace, emoce
execírovat (voj.) cvičit na povel
execírák = cvičiště
přenes.: producír./ předvádět se
prohánět
exekuce vykonávací řízení [poprava, odnětí majetku …], nucený výkon exekučního titulu [např. výrok soudu, notářský či exekuční aj. zápis podle zákona]
je-li povinný v prodlení s placením, může exekutor zabavit jeho majetek a prodat jej v dražbě na úhradu dluhu i poplatků
- viz fenďák
exekutiva výkonná moc, složka státní moci
orgán pověřený stálou výkonnou mocí - řízením aparátu i administrativy [např. vláda]
- viz demokracie
exemplář jeden z více stejných kusů
(exemplární = příkladný, výstražný/ odstrašující [trest]
- viz extempore
exhaustace vyčerpanost, tělesné a duševní vyčerpání
exhaustivní = vyčerpávající, únavný
exhibice výstava, přehlídka, ukázka
exhibovat = okázale se předvádět, vystupovat na veřejnosti, vystavovat
exhibicionista = kdo se obnažuje
exhumace úřední vyzvednutí mrtvého těla z hrobu
exil (vyhnanství) vypovězeni či deportováni [též předválečný exil, vynucený i dobrovolný odchod/ emigrace {exod/ -us = hromadný odchod}, exulant předpokládá návrat do vlasti po změně poměrů]
političtí ap. exulanti mívají nárok na poskytnutí azylu v cizině
- viz azyl, ablegace, emigrace, disent
existence, existenčíbytí, jsoucnost, trvání, nicotná existence
živobytí
životní postavení, dobrá/ pochybná existence
existenční [např. minimum - k zajištění života]
existující
existencionalizmus = názor - bytostné prožitky lidské existence
existenciální = bytostné, týkající se podstatných struktur života
exit, exitus východ, odchod, zánik, smrt, ex
- viz ex-, exnout
exkavátorstroj [bagr/ rýpadlo k těžení a přemísťování zeminy ] - dopravník [kapsový, korečkový, lžicový, pojízdný ap.]
(oboustranný tyčkový nástroj na pedikúru)
exkluzivnívýjimečný
exkluzive = vyjma, kromě, mimo, nepočítaje
exkluzivnost = vyjímečnost, výlučnost
výhradní právo
exkluzivita
grandiózní, mimořádný
exkluzivní akce/ veletrh, smlouva
exkrement (vulg.) hovno/ výkal, hovínko, trus, kobližek, bobky, kravinec, husinec, lejno, shit
[„dostaneš leda hovno/ houby s voctem“ = nic]
- viz lidovec, stolice
exnout (slang.) umřít, skonat, vypustit duši, zaklepat bačkorama, pojít, odejít do věčných lovišť/ na pravdu boží, apod.
- viz exit/ -us, ex-
exo-, exogenníz vnějších příčin vznikající
exodus hromadný odchod, opuštění země
- viz ablegace, exulant
exot, exotický zvláštnost/ -ní tvor/ přírodnina či zboží z dalekých/ zámořských krajů
- viz kuriozita, rarita
expandér tlak. nádoba k získ. [odpadního] tepla
(el. monolitní integr. logický obvod
pryžový/ pružinový posilovací prostředek)
- viz expanze
1    2    3    4    5    6    7    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist