Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene D

Počet nalezených zmínek: 518    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   
dezinformace (lat.: de = od, informare = vzdělávat/ upravovat) lživá/ klamná/ falešná informace/ šeptanda k ovlivnění úsudku a názoru
desinformace
dezinsekce aplikace chem. aj. prostředků k hubení a odpuzování škodlivého hmyzu k zábraně přenosu chorob
dezolátní špatný, nevzhledný, neutěšený, zoufalý, žalostný, zkurvený, hrozný stav [„pod obraz“]
nenapravitelný/ desolátní stav
dezolát = nenaprav. člověk
dezorientaceztráta orientace, bezradnost, záměrné uvádění koho ve zmatek
dezorientovaný, dezorientovat
desorientace
di- předpona znamenající dvojí [dioda = elektronka či polovodičová součástka se dvěma elektrodami
dipólová anténa aj.]
- viz bi-, dioda
di/ pudu (slang.) jdi/ půjdu, [nepudem, mazej/ syp domů !]
dia označení vybraných potravin pro diabetiky [= nemocní úplavicí cukrovou - diabetes]
dia/ diák = diapozitiv
- viz biograf, cukrovka
diabetik cukrovkář, osoba postižená úplavicí cukrovou (diabetes)
diabolo žonglovací pomůcka tvaru přesýp. hodin [na provázku s hůlkami]
diabolky = oblíbené střelivo do vzduchovek
diafragma clona, membrána
přepážka, mezistěna, blána
- viz membrána, šaltr, plenta, závěrka, filtrace
diagnostika proces rozpoznávání [např. nemocí]
testovací technika
- viz test
diagonála, diagonální úhlopříčka/ úhlopříčný směr [z jednoho rohu do protějšího rohu]
(srovnej: vodorovný-horizontální, svislý-vertikální, diagonální-příčný)
diakritika d. znaménka písmen v latince [vlnovka/ tilda, přehláska, tečka, čárka/ háček/ kroužek, stříška, ocásek .... „Husova“ nabodeníčka]
dialektika věda o zákonech vývoje přírody, společnosti a myšlení
rozhovor, polemika, odhal. a překonávání rozporů/ protikladů na základě poznání a vývoje
(dialekt = krajové nářečí)
dialog rozmluva, střídavě pronášené řeči dvěma mluvčími, debata s argumentací k dojednání záměru
opak monologu
- viz koncil, monolog, preambule
dialýzaoddělování od sebe látek s různou rozpustností a velikostí
hemodialýza [krevní dialýza] - čištění krve při selhání ledvin pomocí dialyzačního monitoru
diametrprůměr [značka D]
diametrální = opačný, protichůdný, protikladný, vzájemně si odporující, stojící na opačném pólu [světlo - tma, život - smrt; diametrální rozdíl]
(poloměr [značka "r"] = vzdálenost kružnice od jejího středu [= značka "s"]; obsah kruhu [P] = π . r2; obvod kruhu [o] = 2. π . r)
- viz Ludolfovo číslo
diapozitiv filmové/ skelné políčko v rámečku [k promítání diaprojektorem]
- viz epidiaskop, dia, promítání
diaspora rozptýlení
náboženská etnická skupina/ podskupina na cizím území
část rostliny zajišťující oddělené rozmnožování
- viz etnický, spora, kasta
diblík pokušitel, vyzývavé veselé stvoření [děvče/ mládenec]
(smrkáč = usmrkanec [protivný dětský vzpurný komentátor/ provokatér])
didaktika teorie vzdělávání/ učení
(edukace = výchova)
- viz encyklopedie, praxe, teorie
diecéze biskupství, území spravované biskupem
- viz biskup
diesel (dle něm. vynálezce Diesela) dieselový/ vznětový motor [spaluje naftu či mazut]
diety náhrada cest. výloh při služ. cestě
(dieta = léčebné opatření - omezení konzumace někt. pokrmů nemocnými)
- viz dia
diference rozdíl, rozpor, neshoda
diferenční = roz-/ -dílný/ -dílový/ -lišovací
matem. dif. počet
diferenciace = rozliš., rozrůznění
- viz diferenciál, indiferent
diferenciál, diferenciálnírozdíl, rozpor, neshoda
diferenční = rozdílný/ rozdílový/ rozlišovací
matematicky diferenciální počet, metoda, rovnice
diferenciace = rozlišení, rozrůznění
- viz diferenciál, indiferent
difrakce ohyb
(ohyb vlnění vznikající při průchodu otvorem nebo kolem překážky)
diftérie záškrt, závažné infekční onemocnění [vyvolané Corynebacterium diphtheriae]
difuze proces rozptylování se částic v prostoru [pohyblivé částice difundují až vyplní celý prostor, takže vyrovnají koncentraci]
[difuzéry se užívají např. v technice [spal. motory, k fotoblesku], kadeřnictví [fén s difuzérem], proti komárům [kapesní bezbat. difuz. chránič] aj.
digestoř odsávač pachů aj. [nad kuch. kamny, v laboratoři apod.]
digitalizace převod analogového [=spojitého] signálu na digitální [= číslicový]
(digit = prst/ palec)
- viz digitální, numero, písmo
DIK/ dik držitel investičních kuponů z období privatizace národního majetku [1992,1994 v ČR]
dík, díky poděkování
děkan (slang. díky)
- viz DIK/ dik
diktafon přístroj k nahrávání/ přehrávání zvuků/ hovorů s výměnným médiem = např. kazetou [příp. s pedálem k posuvu média při přepisu na stroji aj.]
diktát nařizování/ projev totality, přikáz./ „mušená“ činnost nestrpící odporu
hlasitá mluva/ čtení za účelem zápisu slyš. textu
nadiktovat, dikce, diktátor
diktatura neomez. státní moc
politi. panství jednotlivce, třídy či skupiny společnosti
d. proletariátu = stát. diktát vůči poraž. skup. při přechodu k socialismu
dilatace roztažení/ zvětšení materiálů vlivem teplotních změn [aby nedošlo k zborcení staveb/ kolejí aj. vytvářejí se umělé dilatační spáry]
dilema rozpaky
obtížná ale nezbytná volba mezi dvěma vzáj. se vylučujícími možnostmi
- viz koma, rozpolcený
diletant neodborník, samouk, nedouk
- viz amatér, profesionál, laik
diletant, dilentatizmusneodborník, samouk/ nedouk
povrchnost/ neznalost
- viz laik
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist