Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Seznam slov od písmene A

Počet nalezených zmínek: 438    

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11   
aspirovat (aspirar) vdechovat, sát
dychtit, připravovat se, studovat, být připraven
astro- první část slov s významem hvězdný, hvězda [astronaut = americký kosmonaut]
astrolog hvězdopravec/ jasnovidec/ prorok (sestav. předpovědí dle anamnézy, dat a postavení hvězd)
- viz orákulum, prognóza, horoskop, kosmos
astrologie věda zabývající se hledáním souvislostí, vztahů a dějů probíhajících v kosmu
- viz kosmos
ašant negr, černoch
(slang: černá huba)
ať / nechť např.: ať to frčí/ odsejpá, ať nám dá pokoj, vem to nešť/ vzal to čert
nechť padají třeba trakaře, nám je to jedno, vono to přejde
atak, atakovat útok/ napadení/ zteč, útočit/ napadat/ ztéci
(harcovat = najíždět do útoku, útočit
harcovník)
- viz taran 5
atašé nejnižší diplomatická hodnost
(a[t]tach/-ar = připnout, připoutat, připojit
a(t)tachment = [při-, u-] -pevnění)
- viz ambasador, diplomat
ateizmus (theos – bůh) bezvěrectví
popírání existence či možnosti poznání boha
(ateista = člověk bez náboženského vyznání
teizmus = uznávání boha)
- viz atheista
ateliér pracovna/ dílna výtvarného umělce [malíře, sochaře, rytce ap., též hud. skladatele, konstruktéra aj.]
objekt k natáčení filmů apod.
atika nástavba nad hl. římsou
- viz balustráda
atlas soubor map, hub, zvířat, ptáků, ryb aj. [přehledná kniha, sbírky]
lesklá hedvábná tkanina
první krční obratel
- viz herma, žoržet
atmosféraovzduší, plynný obal Země i jiných kosmických těles
(atm. tlak se udává v Pascalech [průměr u hladiny moře = 1013,25 hPa, ve výšce 5500 m klesne asi na polovinu]
změny tlaku musejí probíhat postupně - pro člověka je směrodatný parciální tlak [PP] = celkový tlak vynásobený podílem daného plynu
[naše atmosféra má tlak cca 100 kPa, 21% tvoří kyslík])
atom nejmenší hmot. částice, jíž nelze chem. dále dělit [ale jádro lze štěpit na protony, neutrony, elektrony ..> získ. jader. energie/ reaktor > výr. el. energie/ tepla
a. záření/ jad. zbraně/ odpad
jad. surovina = smolinec/ uran]
atomizace = rozklad/ rozdrobení
- viz radiace, radioaktivita
atopický (atopos) nemístný [atopický ekzém aj.]
- viz alergie, ekzém, dermatitida
atrakcezajímavost; pouťové zábavní akce [kolotoč, houpačky, horská dráha, kouzelník aj.]
- viz atraktivní, pouť
atrapa napodobenina, prázdný obal, bezobsažná věc
atribut(z lat.) charakteristický znak, nezbytná vlastnost
[pohyb je atributem hmoty a nelze jej oddělit]
přívlastek
atrium budovami a zdmi obklopený prostor (dvorek, víceúčelový odpočinkový prostor, někdy zastřešený)
atrofie úbyt orgánů a tkání
zmenšení normálně vyvinutého těl. orgánu [zářením/ zastav. růstu], útlakem, skvrnitostí kůže, nečinností, stárnutím aj.
au pair, au pairs (angl. čti oupér) pomocník/ pomocnice v domácnosti/ rodině
bona/ chůva [špaň.: aja]
- viz děvečka, guvernant/ -ka, mentor, kojná, kurátor
audience slyšení, přijímání návštěv
- viz audiovizuální, auditorium
audiovizuálnísluchový a zrakový [souvisí se záznamem-nahráváním/ filmováním a reprodukcí zvuku a obrazu/ snímků]
- viz masmédia, periférie
audit revize/ kontrola/ prověrka/ přezkoušení účtů/ dokladů
výsledkem auditu je auditorská zpráva; audit provádí nezávislý a kvalifikovaný auditor [daňový poradce]
auditivní sluchový
- viz audience, auditorium
auditorium posluchárna
posluchačstvo
audiometrie = měření sluchu
audiofonický = hlasový, sluchový
- viz audiovizuální, akustika, aula
aukce veřejná dražba věcí [věc získá kdo nabídne a zaplatí nejvyšší cenu]
- viz licitace, dražba, trh, jarmark
aula velký přednáškový sál/ posluchárna [VŠ]/ učebna [nejčastěji v kaskádovém uspořádání lavic se sklopnými sedáky]
- viz auditorium, kaskáda
aura svatozář
předzvěst epilept. záchvatu - padoucnice [zrak., čich., sluch. halucinace, záškuby svalstva]
vyzařování bioenergie
- viz glorifikace
Aurora denice, nejzářivější hvězda Malého vozu - zvaná též POLÁRKA, ZORA a JITŘENKA
polární záře
křižník - symbol ruské revoluce 1917
Austria Rakousko [též Ostmark - Východní marka]
- viz RU
aušus, aušusový výmět, nekvalitní věc, zmetek
aušusový [fórový výrobek, „domado“ = doma dodělat]
aut (out) herní situace, kdy míč opustí hrací pole {je v zámezí/ autu} [fotbal/ kopaná, tenis], anebo je hráč vyřazen/ vyautován ze hry [basebal, sofbal, aj.]
přeneseně: zahrát něco do autu = zbavit se problému
- viz ofsajd
autentický původní/ pravý [originál]
autentizace = ověření identity, úřední zamezení výměny původní částí kompletu [očíslování částí a prošití šňůrkou s úřední pečetí]
autodrom pouťová atrakce - jízda el. autíčky v ohražené ploše, anebo závodní okruh [=ring] [Sachsenring aj.]
(aerodrom = letiště)
- viz velociped
autogen svařování kyslíkovodíkovým či acetylenovým žárem/ plamenem
autogenní = samočinný/ na sebe působící
- viz acetylen, karbidka, páječka, svar, šev
autogramiádabeseda s autorem díla, sportovcem aj. [s podepisováním autogramů a programem]
- viz diskotéka, estráda, kabaret ..
autokar turistický vyhlídkový/ dálkový autobus vyšší třídy
autokláv přístroj k parní sterilizaci [nástrojů/ půd/ roztoků [pro ambulance, rehabilitace, konzervaci potravin aj.] a k reakcím za vysokého tlaku a teploty
- viz sterilita, UHT, pasterizace
autokrat samovládce
diktátor = samovládce
osoba s poručnickými sklony
- viz imperátor, diktatura, demokracie, oligarchie, buzerace, anarchie, mentor, šikana
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 08.07.2017)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist